Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Vårt samfunnsansvar

Vårt omdømme – vårt ansvar! Samfunnet vil til enhver tid måle oss og dømme oss ut fra hvor gode vi er til å ta vare på våre ansatte, miljøet rundt oss og de ressursene vi forvalter.

Vår mulighet til å innfri forventningene knyttet til oss, avhenger av vår evne til å etablere god og kontinuerlig dialog med berørte samfunnsgrupper.

Vårt viktigste samfunnsansvar er å SKAPE og FORVALTE sikre og økonomisk trygge arbeidsplasser.

Helse, miljø og sikkerhet

Vårt overordnede mål er at alle våre ansatte skal komme hele og friske hjem hver dag. Sikkerhet i produksjonen er vårt viktigste fokusområde. Vi kan aldri akseptere at våre ansatte utsettes for skade i en arbeidssituasjon. Helsen og sikkerheten til medarbeiderne våre er et viktig kriterium for at vi skal lykkes i å nå våre øvrige mål.

Samtidig har våre ansatte et ansvar for å vise respekt for sikkerhetsregler og påbud om riktig bruk av verneutstyr, og til enhver tid å vurdere egen sikkerhet i forhold til sine egne arbeidsoppgaver.

Vi jobber hver dag for å skape et godt arbeidsmiljø. Relatert til storsamfunnets økende fokus på sykefravær, jobber vi med forebyggende tiltak og tilrettelegging for at våre ansatte skal oppleve at de blir ivaretatt også i vanskelige livssituasjoner.

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Franzefoss Minerals konsern har forankret sitt likestillings- og mangfoldsarbeid i konsernets HR policy. Konsernets bedriftskultur skal være mangfoldig, utviklende og stimulerende for alle medarbeidere, og legge til rette for samhandling, engasjement som vil bidra til gode resultater. Alle i Franzefoss Minerals skal bidra til et inkluderende arbeidsmiljø som etterlever våre verdier:
Tydelig, Inkluderende, Fremtidsrettet, Engasjert og Ansvarlig.

Vi skal ivareta våre ansatte gjennom hele yrkeskarrieren, og sikre kompetanseutvikling og livsfasetilrettelegging.

Denne rapporten er utarbeidet i henhold til lovkravet i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). ARP-rapporten er utarbeidet i samsvar med prinsippene og stegene myndighetene har lovbestemt, og med involvering av tillitsvalgte på de aktuelle områdene.

ARP rapport Franzefoss Minerals AS 

ARP rapport Verdalskalk AS 

Åpenhetsloven

Here you can read the English version of  The Norwegian Transparency Act

Hensikten med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Loven innebærer også at virksomheter må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette.

Våre verdier som er beskrevet i vår kulturplattform, er fundamentet i vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og videre i vår leverandørkjede.

Selskapet skal gjennom målrettede spørreundersøkelser. Hensikten er å sikre at vi har oversikt over forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for våre leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.

Internt i selskapet har alle ansatte undertegnet «Felles retningslinjer i FMI konsernet». Dette er et dokument som beskriver hvordan vi som ansatte skal opptre rundt spørsmål om våre interne retningslinjer, men også om menneskerettigheter, habilitet og korrupsjon. Vi bruker aktivt et kvalitetssystem hvor bl.a avvik, observasjoner og forbedringsforslag blir rapportert. Dette sikrer at vi hele tiden jobber for en forbedringskultur.

Hos oss er HMS et overordnet mål: Alle skal komme hele og friske hjem. Som et ansvarlig selskap er det også en selvfølge at vi følger Arbeidsmiljølovens krav. Vi har en tett og god dialog med tillitsvalgte i selskapet.

Menneskerettigheter

 • Vi forplikter oss til å respektere menneskerettighetene til dem som berøres av vår virksomhet, og vi skal påvirke våre forretningsforbindelser til å gjøre det samme.
 • Dersom vi avdekker at våre forretningsforbindelser ikke respekterer menneskerettighetene, eller at det er en risiko for dette, skal vi bruke vi våre påvirkningsmuligheter til å forebygge eller begrense skadevirkningene.
 • Dersom vi avdekker at vi har forårsaket eller bidratt til menneskerettighetsbrudd, iverksetter vi tiltak for å avhjelpe skaden.
 • Avdekker vi risiko for at vi ikke respekterer menneskerettighetene, iverksetter vi risikoreduserende tiltak.

Miljø

Siden 1919 har Franzefoss Minerals drevet med utvinning av ikke-fornybare mineraler flere steder i Norge. Dette innebærer et særskilt ansvar for de lokalsamfunnene vi er en del av.

Vår viktigste oppgave er å sikre at vi til enhver tid gjør de tiltak som er tilgjengelige for å minimere produksjonens fotavtrykk. Vi er en areal- og ressurskrevende næring for en norsk kommune, samtidig som vi er langsiktig til stede. Dette gir både positive og negative effekter for lokalsamfunnet.

Vi vet at vi må ha aksept i samfunnet rundt oss for å kunne erverve oss de tillatelser og konsesjoner som kreves for virksomheten. Vårt fokus skal og vil alltid være at vi skal være en «nabo» som er etterrettelige og inkluderende i vår kommunikasjon med de samfunnsgrupper som er berørt av vår virksomhet.

Vi skal alltid tilstrebe å ha systemer, kommunikasjonskanaler og rapporteringsrutiner som tilfredsstiller de krav og pålegg vi har forpliktet oss til fra norske myndigheter, ISO-standarder, grunneieravtaler og øvrig avtaleverk.

Vi er også ansvarlig for alle aktører som har en rolle i våre verdikjeder, i form av ulike leverandørledd. Det er vår plikt å sikre at disse ikke forringer vårt omdømme eller utgjør en merbelastning på våre lokalsamfunn.

Les mer om hvordan vi jobber med miljø.

Bærekraft

Franzefoss Minerals jobber ut ifra flere av FNs bærekraftmål for å sikre en fremtidsrettet mineralproduksjon. Grønn omstilling og FoU er bærebjelker i arbeidet vårt. Vi engasjerer oss i hvordan vi kan hjelpe og optimalisere det naturlige kretsløpet – både til vanns og på land.

Les mer hvordan vi jobber med bærekraft

Varsling

I Franzefoss Minerals har vi etablert en varslingsrutine for kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller etiske normer. Som eksempel kan nevnes korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for personers liv og helse, diskriminering, mobbing, farlige produkter, utslipp som forurenser miljøet eller dårlig arbeidsmiljø.

Varsling i Franzefoss Minerals konsernet

Informasjon

I Franzefoss Minerals arbeider vi aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet i forbindelse med vår produksjon og våre leveranser. Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Franzefoss Minerals konsernet håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til apenhetsloven@kalk.no

Du kan lese vår rapport for 2022 her.

Samfunnsengasjement

Vi bestreber oss på å skape positive ringvirkninger for verdiskapning for underleverandører og næringsvirksomhet i de lokalsamfunnene vi har virksomhet.

Vi har en lang historie. Mye ny virksomhet har kommet til gjennom årene og noe er etter hvert skilt ut igjen. I over 90 år har vi bestrebet oss på å være samfunnets beste valg.

Som bergverksbedrift er vi en typisk distriktsnæring. Vi bestreber oss på å skape positive ringvirkninger for verdiskapning for underleverandører og næringsvirksomhet i de lokalsamfunn vi har virksomhet.

Vi utøver vårt samfunnsansvar ved at:

 • Vår virksomhet ikke medfører fare for liv og helse
 • De ansatte har trygghet for seg og sine familier
 • Eiere, ledelse og medarbeidere er redelige, ansvarlige, langsiktige og ambisiøse i sitt virke
 • Vår virksomhet skaper verdier for kunden, samfunnet og oss selv
 • Vi skal ha et miljøregnskap for hver av våre produktgrupper
 • Våre virksomheter skal påføre omgivelsene minst mulig belastning innenfor gitte tillatte rammer
 • Vi stiller krav til våre leverandørers energioptimalisering og miljøfokus
 • Vi tar initiativ til omstilling og dialog med interessenter for å tilpasse oss endringer i omverdenen.

Geologiens Dag og skolebesøk

Geologiens Dag er et stort, landsomfattende arrangement der folk flest skal få oppleve hva geologi er. Vi arrangerer åpen dag på flere av våre anlegg der naboer og andre interesserte kan komme og se hva kalk og dolomitt er. Her får de en innføring i hva våre produkter blir brukt til.

I forbindelse med Geologiens Dag arrangeres det også besøk for skoleklasser fra lokalmiljøet. Her får de både en omvisning på produksjonsanlegg og en innføring i hva kalk og dolomitt er og hva den brukes til.

Kalkmølla Kulturstasjon

Stiftelsen Kalkmølla Kulturstasjon startet sin kulturvirksomhet høsten 2006. Målet med kulturstasjonen er å skape en levende kammermusikkarena der musikkopplevelsen står i sentrum. Programmene spenner fra kammerkonserter til jazzkonserter. Vi ønsker å vise et mangfold av stilarter og en blanding av meget kjente utøvere til mer unge og ukjente musikere. Lokalet er perfekt for gode stemningsfulle konserter der publikum sitter nær hverandre og nær utøverne – til stor gjensidig glede.

Les mer om stedet på hjemmesiden: www.kulturstasjonen.no

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
 • Hidden
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.