Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk
Terra Balance - Dypstabilisering

TERRA BALANCE
GRUNNSTABILISERING

Franzefoss Minerals leverer kalk, hydratkalk og andre fillerprodukter til grunnforsterkning og stabilisering av bærelag for vei og jernbane. Vi har også engasjert oss i å finne den riktige balansen mellom produktegenskaper, applikasjonsteknologi og kravspesifikasjoner fra sluttbrukerne i henhold til funksjons- og miljøkrav.

Kalksementpeler brukes til ulike formål hvor det er nødvendig å endre materialegenskapene i jordmasser gjennom å øke styrken og forbedre formasjonsegenskapene til kvikkleire og bløte materialer. Dette skjer uten store inngrep i omkringliggende terreng. Metoden bruker en blanding kalk og sement.

Kalk er spesielt godt egnet til avvanning og uttørking av leire, spesielt kvikkleire. Kalken utløser en umiddelbar reaksjon med uttørking og aggregering av leirpartikler. I den kjemiske ionevekslingen (pozzolanske reaksjon) dannes kalsiumsilikathydrat og kalsiumaluminiumhydrat som begge er uløselige i vann. Dette bidrar til at leiren stivner og får stor bæreevne og fasthet. Kalk til pele- og grunnforsterkning gir en umiddelbar og langsiktig stabiliserende effekt.

 

Kvalitet

Franzefoss Minerals startet i 2018 en rekke utviklingsprosjekter i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å øke kunnskapen om bruk av kalk og KS-bindemidler i grunnforsterkning. Vårt mål er å utvikle et bærekraftig bindemiddelsystem Terra Balance Dypstabilisering på basis av sertifiserte kalk- og sementprodukter. Bindemiddelsystemet vil bidra til at viktige utbyggingsprosjekter kan gjennomføres uten at det går på bekostning av klima, miljø og skredsikkerhet. NGI har i flere år fokusert på en mer effektiv utnyttelse av kalksementstabilisering i leire, basert på laboratorie- og feltforsøk. Forsøkene viser at mengden blandet kalk og sement kan reduseres sammenlignet med vanlig praksis.

 

Kalk og kinetiske reaksjoner i grunn

Miljø

Det er vårt ansvar at våre råvarer og våre produkter som samfunnet er avhengige av, blir produsert uten unødig bruk av energi og unødige miljøbelastninger.

De siste årene har det vært stort fokus på hvordan klimagassutslippene kan reduseres. Dette vil kreve at alle aktører i bransjen bidrar til at klimagassutslippene reduseres i form av, feks: forbedret materialproduksjon, optimalisering av materialbruken og bruk av maskinpark med lave utslipp.

Det er gjort forsøk med ulik mengde og type bindemiddel for å kunne sammenligne effekten av bindemidlene i sluttmaterialets (pelens) trykkfasthet og stivhet. Klimaeffekten analyseres ved å se på forholdet mellom skjærfastheten i den stabiliserte leiren og CO2- utslippet fra produksjonen av de ulike bindemidlene.

Våre forsøk viser at det er fullt mulig å redusere CO2-utslippet med minimum 20% og samtidig opprettholde samme trykk-, og skjærfasthet gjennom bruk av riktig mengde og type bindemiddel.

Målet er å redusere CO2-utslippet med minst 20%.

 

Graf som viser styrke av stabilitet i leire

Franzefoss Minerals – en konkurransedyktig samarbeidspartner

NGI har på oppdrag for Franzefoss Minerals testet ut tre ulike kalk / sementbaserte bindemidler: Stabila B60, Stabila B80 og Stabila B100 – Terra Balance Grunnstabilisering. Forskjellen mellom de ulike bindemidlene er andelen kalk.

Resultatene viser tydelig økning i skjærfastheten med økende innblandingsmengde. Samtidig er det en tydelig økning i fasthet med økt andel kalk i bindemiddelet, f.eks. ved bruk av Stabila B100.

Laboratorieforsøk viser at det er en fordel å benytte et bindemiddel med lav andel kalk (CaO) og samtidig redusere innblandingsmengden ned mot 30 kg/m³. Med andre ord, for å redusere CO2-avtrykket bør bindemiddel med lavere reaktivitet og lav innblandingsmengde benyttes. Resultatene viser at det er mulig å få en mer miljøvennlig stabilisering av kvikkleire som ikke går på bekostning av effekt i styrke og stivhet.

 

Kontakt oss for mer informasjon

Ole Jørgen Skundberg
Salgssjef Industri
tlf. +4791633315
tlf. +4791633315