Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Balanse for
optimal vekst

Aqua Balance – Settefisksystem

Aqua Balance Settefisksystem sikrer optimal vekst i settefiskanlegg. Systemet sikrer stabil pH-verdi og optimal vannkvalitet ved bruk av riktig mengde kalkmelk. Automatisering, overvåkning og rapportering sørger for full kontroll til en hver tid.


Franzefoss Minerals og råvarekvalitet

Franzefoss Minerals selger råvarer og produkter fra egne anlegg og andre selskaper i vårt konsern. Produksjon av kalk- og dolomittprodukter skjer fra lokale forekomster.

Som en betydelig leverandør av kalk og dolomitt har vi som mål å være ledende aktør på området. Kalk og dolomitt inngår i en rekke viktige prosesser og er blant samfunnets viktigste råvarer.

Viktige bruksområder er landbruk, industri, bygg og anlegg, pH-regulering og rensing. Betydelig volumer eksporteres til tilsvarende markeder i utlandet. Produksjonsanleggene ligger i tilknytning til forekomstene og logistisk sett godt plassert utover landet.

Våre anlegg og selskaper er lokalisert fra Ballangen i nord til Tromøysundet i sør. Råvarene er av høy kvalitet, spesielt fra Tromsdalen hvor kalkinnhold er over 98,5 %. En slik kvalitet gjør den velegnet til en rekke formål, i foredlet form som brentkalk eller hydratkalk.

Skaper merverdi

Kalk som råvare

Kalk er et rimelig og naturbasert produkt, som produseres på Franzefoss Minerals sine egne anlegg.

Kalkstein (CaCO3) er en bergart som finnes over hele verden. Den tilhører en gruppe bergarter som kalles karbonater som hovedsakelig inneholder mineraler med karbonationer ( CO32).

Kalk er en samlebetegnelse for kalktypene kalsiumkarbonat (CaCO3), hydratkalk Ca(OH)2 og kalsiumoksid CaO. Kalsiumkarbonat (CaCO3) finnes i naturlige forekomster. For å lage brentkalk (CaO) brennes kalkstein ved høye temperaturer. Ved å tilsette vann reagerer brentkalk under utvikling av sterk varme til kalsiumhydroksid Ca(OH)2  også kalt ”lesket kalk” eller ”hydratkalk”.

Franzefoss Minerals har eget EN ISO 9001 laboratorium for kontroll av egne produkter og har opparbeidet seg en enorm database over historisk måledata som gir høy kunnskap og trygghet om våre produkter. Dette bidrar til fleksibilitet og rask oppfølging av eventuelle kundehenvendelser lokalt i Norge. Vi samarbeider tett med Norsk Vannforskning og har hele tiden hovedfokus på optimal vannkvalitet for settefisk og prosessen mot smoltifisering.

Kalkmelk

Kalk skaper merverdi for våre kunder. Det er et naturprodukt som bidrar til stabilisering av pH-verdien og nøytralisering av CO2 produsert av fisk i settefiskanlegg. I tillegg er det miljøvennlig.

Kalkmelk er hydratkalk blandet og løst i vann. Der opptrer den som en sterk base som lett øker pH. I tillegg til pH effekten vil hydratkalk reagere med CO2 til kalsiumbikarbonat. Denne effekten er ypperlig for produksjon av settefisk da den øker bufferkapasiteten uten å øke CO2 nivået nevneverdig. Dette gir god produksjon. En effekt man ikke får med lut (NaOH).

Aqua Balance Settefisksystem kan tilpasses kundenes individuelle behov for plassutnyttelse og ønsker. Aqua Balance Settefisksystem er et system som styrer kalklogistikk, pH og dosering av kalkmelk i prosessvannet til RAS-anlegg eller andre anleggstyper. Systemet er lukket, støvfritt og driftssikker. Et nøyaktig system, som er skånsomt for fisk og driftspersonell, hvor minimal manuell håndtering av kjemikalier er i fokus.

Miljø

Kalk i settefiskanlegg sikrer optimale forhold for settefisk på en trygg, enkel og god måte. Vi foredler, lagrer, transporterer og fyller kundens silo eller lager. Gjennom Aqua Balance Settefisksystem sikrer vi både kvalitet, effektivitet, logistikk og ikke minst miljø da Franzefoss Minerals produserer lokalt i Norge.

Vannkvalitet

Med systemleveranse fra Miljøkalk, får våre kunder optimal vannkvalitet og riktig pH-verdi for smolt.

Vannkvaliteten i settefiskanlegg er avgjørende for fiskens helse og velferd og er dermed viktig for smoltens kvalitet. For optimal vannkvalitet er det viktig med nøytralisering av CO2 og god nitrifikasjon ved jevn vannkvalitet som videre påvirker nitrogensklusen. Det er også viktig å sikre forbruk av alkalinitet under nitrifikasjon.


Kalk som pH-regulerende stoff

Franzefoss Minerals er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å fokusere på miljøvennlige produkter. Kalk er et naturbasert produkt utvunnet fra kalkstein. Dannelse av kalkstein skjer ved to prosesser, organisk og uorganisk.

Den organiske er mest vanlig og blir dannet ved at skjell og koraller synker til bunns på grunne farvann som senere dekkes av sand og silt. Påvirkning fra trykk og temperatur gjør at kalksteinen blir dannet.

Med over 1 million daglige brukere i Norge, er kalk i en eller annen form, et av de vanligste naturbaserte produktene vi har. Kalk er et naturlig fremstilt kjemikalie som er billigere å bruke enn andre pH-regulerende stoffer.

Kalk bidrar til et tryggere arbeidsmiljø enn andre sammenlignbare stoffer, som gjerne er kjemisk fremstilt.

Et komplett pH-regulerende system

Franzeofss Minerals er en systemleverandør for stabil pH-verdi i settefiskanlegg. Våre leveranser består av et komplett anlegg for stabil pH-verdi tilpasset kundens prosess og tilgjengelig plass – spesialutviklet for settefisk og optimal vannkvalitet. Anlegget blander automatisk riktig kalkforhold for å tilstrebe optimal pH-verdi.

AquaPlus H til RAS-anlegg

Felles for alle resirkulasjonsanlegg for settefisk, er at de renser og gjenbruker en større del av vannet. Opptil 99 %. Vann fra oppdrettskarene, der fisken lever og spiser, går først gjennom en mekanisk filtrering via silbånds- eller trommelfiltre for å fjerne større partikler.

Deretter går vannet gjennom et biologisk trinn som renser det for karbonstoffer (organisk materiale) og skadelig ammoniakk (ammonium nitrifisering). Dette trinnet består av en biofilmkultur som sitter på faste eller suspenderte plastikksubstrat.

Her oksiderer ammoniakken via mindre giftig nitritt til ufarlig nitrat. Det biologiske trinnet er ofte kombinert med utlufting av karbondioksid. Etter det biologiske steget går vannet gjennom en desinfeksjon med ozon, oksygenering og tilbake ut i karene til fisken.

Det er to hovedgrunner til hvorfor man bruker AquaPlus H på settefiskanleggene.

• Nøytralisering av CO2 fra fiskens metabolisme etter opptak og utnyttelse av fôr.

• Forbruk av alkalinitet og produksjon av CO2 i nitrifikasjonssteget/biofilteret. Hovedparten av karbondioksidet kommer fra fiskens metabolisme og er direkte proporsjonal med fôropptak. Faktoren kan gjerne ligge på 0,8 tonn CO2 /tonn fôr. Det biologiske steget produserer protoner (syre) som reagerer med bikarbonat i vannet og dermed reduserer alkaliteten eller vannets bufferkapasitet.

Går denne prosessen for langt, kan det oppstå alvorlige pH-fall som utvilsomt vil skade fisken. Det er her AquaPlus H kommer inn i bildet. AquaPlus H doseres til vannet og løser seg i kalsiumioner (Ca2+) og hydroksidioner (OH-). Disse vil videre reagere med innkommende CO2 i vannet og danne bikarbonat som øker/stabiliserer pH-verdien.

Fordelene med AquaPlus H er mange. Blant annet er det et norskprodusert produkt med høy kvalitet. I tillegg koster det langt mindre enn andre pH-regulerende stoffer, og er langt mer miljøvennlig.

AquaPlus H virker detoksifiserende på kobber og man antar også at hydratkalken har positive effekter på smoltens overlevelse ved sjøsetting

Hele verdikjeden

Med hele verdikjeden mener vi fra det øyeblikket vi henter kalk til du oppnår en stabil pH-verdi. Franzefoss Minerals er en systemleverandør med kvalitet og sporing i alle ledd. Vi utvinner, foredler, lagrer, transporterer og fyller lagrene til kundene våre med kalk. Systemene omfatter silo for lagring, produksjon og blanding av kalkmelk, doseringspunkter og kontrollsystem.

Forskning

Franzefoss Minerals har kontinuerlig fokus på utvikling og kompetanse. Derfor utvikler vi våre produkter i tett samarbeid med både nasjonale og internasjonale FoU-miljøer.

Franzefoss Minerals er medlem av Norsk Vann, som er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen i Norge.

Norsk Vann skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre bransjen gode rammevilkår samt legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Organisasjonen eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

Andre virksomheter

Franzefoss Minerals har lang erfaring i å samarbeide med spesifikke entreprenører og leverandører av blant annet instrumenter, elektro og automasjon, transport og logistikk samt vannanalyser. Vi har også et eget laboratorium i konsernet.

Franzefoss Minerals som partner

Etter over 100 år i bransjen har vi bygget opp en bred kompetanse som gir oss unik kunnskap for blant annet systemleveranser med hovedfokus på bruk av kalkmelk for riktig pH-verdi.

Avtaler og økonomi

Miljøkalk leverer komplette kalkmelksystemer tilpasset kundens prosess og tilgjengelig plass. Anleggene er bygget på velkjent teknologi og velprøvde komponenter for å sikre et stabilt system.

Miljøkalk er opptatt av at systemleveransen skal være både enkel, trygg og stabil, men også fleksibel. Derfor tilbyr vi forskjellige avtaler for å kunne dekke ulike behov.

Med en serviceavtale over 5 eller 10 år vil Miljøkalk gjennomføre årlig hovedservice som er tilpasset alderen på anlegget. Alle normale slitedeler er inkludert i avtalen, og kostnadene fordeles jevnt over årene for å sikre en forutsigbar økonomi. Etter service vil det leveres en tilstandsrapport på anlegget.

En supportavtale kan inneholde operasjonell overvåking der Miljøkalk fjernovervåker anlegget, og mottar alarmer. Ved å inkludere kalkleveranse i supportavtalen vil siloen aldri gå tom, da vi sørger for ny leveranse når det er nødvendig. Supportavtalen gir tilgang til beredskapslager der kritiske deler ligger lageret i nærheten av Gardermoen, for rask leveranse. Supportavtalen gir også tilgang til fri telefonsupport hele døgnet.

Miljøkalk kan i samarbeid med vår bankforbindelse tilby ulike finansieringsløsninger. Disse vil skreddersys for den enkelte kunde, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt for mer informasjon.


Derfor bør du velge Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals er en systemleverandør av stabil pH-verdi. Vår leveranse består av et komplett anlegg for stabil pH-verdi med hovedfokus på enkelhet, trygghet og stabilitet.

Vi har nærmere 100 års erfaring i bransjen og er tilstede i hele verdikjeden. Franzefoss Minerals utvinner, foredler, lagrer, transporterer og fyller kundens lager med kalk. Vi leverer komplette kalksystemer som er tilpasset kundens prosess og tilgjengelige plass. Anleggene er designet for installasjon i kystforhold med fokus på å minimere vedlikeholdstid og maksimere oppetid.

Kalken vi benytter går gjennom en grundig kvalitetskontroll under produksjonsprosessene og har derfor en renhet på over 98,5%.

Leveransen inkluderer support-/serviceavtale. Dette gir tilgang til et nødlager med kritiske deler fra vårt lager i Norge samt telefonsupport hele døgnet.

Kontakt oss for befaring og uforpliktende tilbud

Sven Fürstenberg
Markedsansvarlig Vann & Miljø
tlf. +4748142557
tlf. +4748142557