Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Konsern

Hos oss gjenspeiles målet om grønn omstilling i blant annet forskning, innovasjon og utviklingsarbeid. Noen mål oppfyller vi hver dag, andre er mer langsiktige.

Hanne Markussen Eek
Konsernsjef

Siden 1919 har Franzefoss Minerals drevet med utvinning av ikke-fornybare mineraler flere steder i Norge. Dette innebærer et særskilt ansvar for de lokalsamfunnene vi er en del av. 

Vår viktigste oppgave er å sikre at vi til enhver tid gjør de tiltak som er tilgjengelige for å minimere produksjonens fotavtrykk. Vi er en areal- og ressurskrevende næring for en norsk kommune, samtidig som vi er langsiktig til stede. Dette gir både positive og negative effekter for lokalsamfunnet.

Vi vet at vi må ha aksept i samfunnet rundt oss for å kunne erverve oss de tillatelser og konsesjoner som kreves for virksomheten. Vårt fokus skal og vil alltid være at vi skal være en «nabo» som er etterrettelige og inkluderende i vår kommunikasjon med de samfunnsgrupper som er berørt av vår virksomhet.

Vi skal alltid tilstrebe å ha systemer, kommunikasjonskanaler og rapporteringsrutiner som tilfredsstiller de krav og pålegg vi har forpliktet oss til fra norske myndigheter, ISO-standarder, grunneieravtaler og øvrig avtaleverk.

Vi er også ansvarlig for alle aktører som har en rolle i våre verdikjeder, i form av ulike leverandørledd. Det er vår plikt å sikre at disse ikke forringer vårt omdømme eller utgjør en merbelastning på våre lokalsamfunn.

Jan Olav Ryan
Miljø- og Bærekraftsjef

Bærekraft

Franzefoss Minerals skal fremme bærekraftig mineralproduksjon for kalk og dolomitt. Det skal være sammenheng mellom våre overordnede strategier og vår operative utøvelse med hensyn til bærekraftige prinsipper. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine egne. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Vi anerkjenner bærekraftsmålene til FN og vil arbeide for å påvirke de mål vi har satt oss.

Les mer ↓
Jan Olav Ryan
Miljø- og Bærekraftsjef

Karbonfangst og lagring (CCS)

Brenning av kalkstein (CaCO3 ved 1000-1100 °C) til brentkalk frigir CO2 til atmosfæren. Om lag 2/3-deler av CO2-utslippene kommer fra kalksteinen. Utslipp av CO2 fra kalksteinen kan ikke unngås uten å fange den fra røykgassen. Brenselet kan derimot erstattes med fornybare kilder.

Les mer ↓

Miljø og samfunnsansvar

«Å bidra til bærekraftig utvikling», oppsummerer vårt samfunnsansvar. I dette ligger også vårt ansvar for å være en Sikker og økonomisk trygg arbeidsplass. Vi representerer arbeidsplasser i små og mellomstore lokalsamfunn mellom Narvik i nord til Stavanger i sør, vi vet at den beste måten å utvikle og ivareta kompetansen til våre ansatte er å være en langsiktig trygg og sikker arbeidsplass. 

Les mer ↓
Håkon Mork
Plan- og ressurssjef

Ressurser i Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals drifter i dag fire ulike forekomster av kalkstein og dolomitt. Dolomittforekomsten ligger i Ballangen kommune og driftes som underjordsgruve. I tillegg hentes det kalkstein fra tre dagbrudd som ligger i Hamar og Vestre Toten kommune.  Verdalskalk AS drifter en forekomst av kalkstein i Verdal kommune. Til sammen utgjør disse fire uttakene det totale ressursgrunnlaget for konsernet.  

Les mer ↓
Håvard Jacobsen
Prosjektleder Energiledelse og omstilling grønn energi

Energiledelse

Siden 2017 har det vært et vedvarende sterkt fokus på systematisk arbeid med energiledelse i Franzefoss Minerals. Dette har resultert i innføring av energiledelse ved samtlige anlegg, med klare målsetninger for arbeidet, og en utbredt vilje til å nå målsetningene. Arbeidet med energiledelse ble delt opp i faser, hvorav fase 1 var innføring av energiledelse.   

Les mer ↓