Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Anlegg

Vi skal hente ut og bearbeide ressurser på en mest mulig skånsom måte. Alt fra innkjøp til daglige rutiner granskes for å redusere utslippene og skape en grønnere verden.

«Det arbeides kontinuerlig med fokus på- og synliggjøring av forbedringsmuligheter og forebyggende tiltak innenfor områdene sikkerhet/helse, ytre miljø og kvalitetsledelse.»

– Jan Olav Ryan, Miljø- og Bærekraftsjef

Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals produserer, foredler og selger kalk, dolomitt og tilsvarende industrimineraler i Norge. Våre viktigste hovedmarkeder er: Bygg og anlegg, industri, landbruk, miljø og vassdrag. Vi tilbyr også supplerende spredertjenester og teknisk utstyr knyttet til bruken av våre produkter. Bedriften har fagressurser i egen stab som er tilgjengelig for hele konsernet.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anleggene Ballangen, Hole og Eydehavn.

Verdalskalk

Verdalskalk er en del av Franzefoss Minerals-konsernet og er 55 % eid av Franzefoss Bruk AS. 35 % eies indirekte av belgiske Lhoist og 10 % er eid av finske Nordkalk. Verdalskalk ble etablert i 1991 og er et rent produksjonsselskap for sine eiere.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anleggene Hylla, Tromsdalen, Verdal Havn og Transporten.

NorFraKalk

NorFraKalk startet høsten 2007 og driver med produksjon av brentkalk på Ørin industriområdet i Verdal. Bedriften er et produksjonsselskap som produserer for aksjonærene Franzefoss Minerals AS og Nordkalk Oy Ab, Finland.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anlegget.

 • Ballangen

  Anlegget på Hekkelstrand ligger fint plassert med utsikt over Ofotfjorden mot nord og øst. Anlegget leverer dolomitt til landbruk og industriformål. Alt uttak skjer under jord fra en av Nord-Europas hviteste dolomittforekomster.

  Miljømål 2022

  Mål: Redusere støvutslipp fra prosessanlegg/ støvlinje.

  Måloppnåelse: Det er gjort forbedringer på hele anlegget for å redusere støvutslipp. Støvlinjen kjøres direkte til lagersilo.

  Mål: Reduserer forbruket av LPG til tørking av produkt med 5 %.

  Måloppnåelse: Ikke oppnådd, men det er utført mange utbedringer på tørken på slutten av året.

  Mål: Redusere tomgangskjøring på dumper med 20 %.

  Måloppnåelse: Ikke oppnådd, reduksjon ligger på rundt 15 %.

  Mål: 2 % reduksjon av spesifikk energi – noe som tilsvarer 0,35 kWh/tonn.

  Måloppnåelse: Resultatet endte på en oppgang på 1,74 kWh/tonn, framfor en reduksjon. Dette skyldes hovedsakelig flere havari på utstyr som har påvirket oppetid og produksjon.

  Det er gjennomført flere energieffektiviserende tiltak i løpet av 2022. Bypass for varer som ikke skal innom sikteverk og utbedring og optimalisering av kjørerute i fjell er to prosjekter som gir større besparelser. Dette utgjør en reduksjon på noe over 2 %, målt opp mot referanseår 2017.

  I årene framover vil det foregå fornying av anlegg. Dette vil påvirke energiregnskapet negativt, ettersom det vil være mindre fokus på effektivisering av utgående løsninger. Det vil også være dobbeltkjøring av gamle og nye løsninger.

  Miljømål 2023

  1. Ingen naboklager knyttet til driften.
  2. Fortsatt redusere støv- og støyutslipp fra anlegget.
  3. Redusere tomgangskjøring på dumper til 25 %.
  4. 2 % reduksjon av spesifikk energi – noe som tilsvarer 0,35 kWh/tonn.
  5. Prosjektering av nytt og mer energieffektivt anlegg.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2022

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2019202020212022
  Farlig avfall0,436,437,1028,19
  Næringsavfall til gjenvinning42,9414,5726,4650,27
  Restavfall1,841,070,270,9

  Utslippsparameter

  krav2019202020212022
  Støy* (LAEq (dBA, dag)5540,7 2)50,9 3)38,5 2)
  Nitrogen (gruvevann til fjord, mg/l)14,914,59,06,2
  Suspendert stoff (SS, gruvevann til fjord, mg/l)50 1)<16,05<1<1
  THC (C10-C40) (gruvevann til fjord, mg/l)50 1)<0,20,0310,039<0,01

  * Nærmeste nabo.
  1) krav etter kapittel 30 i forurensningsforskriften.
  2) Immisjonsmåling dagtid uten finknuseverk i drift.
  3) Immisjonsmåling dagtid med full drift inklusiv lasting av båt.

 • Eydehavn

  Franzefoss Minerals anlegg på Eydehavn i Arendal produserer først og fremst vassdragskalk, men også kalk- og dolomittprodukter til asfaltindustri, malingfiller og andre. Anleggets plassering på Arendal Havn gir kort vei til de mange kalkdoseringsanleggene som i hovedsak er lokalisert på Agder. Råvarene kalk og dolomitt skipes til Eydehavn fra Ballangen og Verdal, prosesseres på Eydehavn, og transporteres videre ut for pH- justering av elver og innsjøer, eller til industrikunder. Å være lokalisert på Eydehavn bidrar til å minimere fotavtrykket knyttet til transport av kalken.

  Miljømål 2022

  Mål: Samsvarsvurdering miljø i henhold til relevant lovverk og ISO 14001:2015.

  Måloppnåelse: I samsvar og ingen avvik er registrert.

  Mål: Ingen naboklager knyttet til driften av anlegget.

  Måloppnåelse: Ingen naboklager mottatt/registrert.

  Mål: Arrangere minst to nabomøter eller åpen dag.

  Måloppnåelse: Delvis oppnåelse. Kun gjennomført et nabomøte. Har i tillegg hatt samarbeid både med Buøyas- og Frisøyas venneforeninger.

  Mål: Redusere CO2 fotavtrykk ved å øke bruk av biodrivstoff til anleggsmaskiner.

  Måloppnåelse: Ikke oppnådd. Ikke kommet i mål med alle maskinleverandører. Viderefører derfor til 2023.

  Mål: Reduksjon i energibruk pr produserte tonn møllet produkt med 2 %.

  Måloppnåelse: Dette målet vurderes samlet etter fem år, i perioden 2019 til 2023, med etterlevelse av minimum 10 % energieffektivitet. Så langt er vi i rute til å nå målet i 2023.

  Miljømål 2023

  1. Samsvarsvurdering miljø i henhold til relevant lovverk og ISO 14001:2015.
  2. Ingen naboklager knyttet til driften av anlegget.
  3. Arrangere minst to nabomøter eller åpen dag.
  4. Redusere CO2 fotavtrykk ved å øke bruk av biodrivstoff til anleggsmaskiner.
  5. Reduksjon i energibruk pr produserte tonn møllet produkt med 2 %.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2022

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  * inkluderer økt inntransport fra båt til lager med egen maskin (tidligere en innleid tjeneste).

  Avfall tonn

  2019202020212022
  Farlig avfall7,60,220,57 12,16
  Næringsavfall til gjenvinning0,8400 0
  Restavfall1,550,543,56 1,12

  Utslippsparameter

  krav2019202020212022
  Støy, LpAekv12hdag (dBA) 55 1)<55 54,8 -52,8**
  Støy, 60 LAFmax (dBA)*60 1)<60 <60 -<60
  Støy, LpAekv4hkveld (dBA)*50 1) <50<50 -<50
  Støy, LpAekv8hnatt (dBA)*45 1) <45 <45 -<45
  Støv fra mølleanlegg (mg/Nm3)10 1)0,360,35
  Støv2) (gram/m2)5 2)0,733)3)3)

  * nærmeste nabo, basert på oppdaterte støykart fra tredjeparts støykonsulent.
  ** immisjonsmålinger hos nærmeste nabo med lossing båt
  1) jamfør gjeldende utslippstillatelse.
  2) gjennomsnitt per måned hos nærmeste nabo.
  3) målingene avsluttet etter ett år (med verdier under grenseverdi).

 • Hole

  Anlegget på Hole leverer pukk og grus til byggevaremarkedet på Toten og i Gjøvikområde. Det produseres mølle-/melprodukter som brukes til jordforbedring i landbruket og til byggevarer i markeder som asfalt og betong.

  Miljømål 2022

  Mål: Ingen naboklager.

  Måloppnåelse: To naboklager gjennom året 2022. Støvutslipp og innkjøring gjennom privat vei. Viderefører målet om ingen naboklager i 2023.

  Mål: Redusere støvutslipp til ytre miljø.

  Måloppnåelse: Dette har holdt seg på nivå med foregående år. Viderefører jobben med støvreduksjon.

  Mål: Måle og overvåke kWh per tonn i produksjonen og redusere energiforbruk per tonn produsert. Målsetningen for 2022 er satt til 2 % reduksjon av den spesifikke energibruken, noe som tilsvarer 0,24 kWh/tonn.

  Måloppnåelse: Spesifikk energibruk for 2022 endte på 21,64 kWh/tonn. Det er en økning på 3,16 kWh/tonn, som kan belastes oppbygning av ny mølle, dobbeltkjøring av møller, større andel videreforedling av kalk, lav kapasitet på møller og tre-skifts grunnet lav kapasitet og innkjøring av ny mølle.
  Til tross for økt spesifikk energibruk, er målsetning oppnådd, da de overnevnte punktene utgjør en økning i energibruk som er utenfor sammenligningsgrunnlaget.
  Måloppnåelse for 2022 er oppnådd ved redusert tomgangskjøring, større massebalanse, utnyttelse av spillvarme til varmeformål og varmepumper framfor dieselfyring.

  Disse punktene utgjør en reduksjon av spesifikk energibruk på 2,38 kWh/tonn. Opp mot referanseår 2017, er målsetning på 2% reduksjon oppnådd.

  Mål: Redusere tomgangskjøring på hovedmaskiner. Mål om maksimum 25 % tomgang i gjennomsnitt på hovedmaskiner.

  Måloppnåelse: Oppnådde ikke målet om å redusere tomgangskjøring til 25 % i gjennomsnitt på hovedmaskiner gjennom året, resultatet ble 28 % tomgang i 2022.
  Videføring av målet om 25 % holdes.
  I 2023 vil det komme to nye som også skal måles.

  Mål: Redusere suspendert stoff i overflatevann ut i Holetjernet.

  Måloppnåelse: Det har vært nedgang i suspendert stoff ut i Holetjern gjennom 2022.

  Miljømål 2023

  1. Ingen naboklager.
  2. Redusere støvutslipp til ytre miljø.
  3. Måle og overvåke kWh per tonn i produksjonen og redusere energiforbruk per tonn produsert. Målsetningen for 2023 er satt til 2 % reduksjon av den spesifikke energibruken, noe som tilsvarer 0,24 kWh/tonn.
  4. Redusere tomgangskjøring på hovedmaskiner. Mål om maksimum 25 % tomgang i gjennomsnitt på hovedmaskiner.
  5. Redusere suspendert stoff i overflatevann ut i Holetjernet.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2022

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  * Høyere forbruk av el og drivstoff som følge av oppføring av ny mølle.

  Avfall tonn

  2019202020212022
  Mineralsk produksjon til lager103103815-7477-2079
  Farlig avfall2,163,783,545,40
  Næringsavfall til gjenvinning177,0813,60590,45,18
  Restavfall7,387,3319,385,37

  Utslippsparameter

  krav2019202020212022
  Støy, LpAekv12hdag (dBA)55 1)46,8--47,5
  Støy, 60 LAFmax (dBA)*60 1)<60--<60
  Støy, LpAekv4hkveld (dBA)*50 1)<50<50<50<50
  Støy, LpAekv8hnatt (dBA)*45 1)42,4<45<45 44,1
  Støv2) (gram/m2)30,860,821,611,43
  Nitrogen (bruddvann i bekk, mg/l)-8,85,73,29,6
  Suspendert stoff (SS, bruddvann til bekk, mg/l)20 1)3,56<26
  Olje50 mg/l0,30,253,90,56

  * nærmeste nabo, basert på oppdaterte støykart fra tredjeparts støykonsulent.
  1) jamfør gjeldende utslippstillatelse.
  2) gjennomsnitt per måned hos nærmeste nabo.

 • Tromsdalen

  I Tromsdalen ble arbeidet med innføring av energiledelse startet høsten 2018. Dette har vi fortsatt. Vi har nå fått et godt energiovervåkingssystem som hele tiden forteller oss hva vi bruker i strøm per produserte tonn i de forskjellige delinstallasjonene i Tromsdalen. Vi har nå bedre mulighet til å vurdere energibesparende tiltak og effekten av disse.

  Miljømål 2022

  Mål: Det skal i løpet av 2022 registreres minst 15 forbedringsforslag som bedrer ytre miljøet for anlegget.

  Måloppnåelse: 15 hendelser er registrert hvorav 6 er gjennomført og godkjent.

  Mål: Redusere mineralsk produksjonsavfall til mellomlager med minst 50 % sammenliknet med året 2021.

  Måloppnåelse: Oppnådd, 0 tonn kjørt til mellomlager.

  Mål: Ingen naboklager som gjelder utslipp fra anlegget.

  Måloppnåelse: Ingen naboklager.

  Mål: Redusere energiforbruk per tonn produsert med 8 % aggregert sammenliknet med referanseåret.

  Måloppnåelse: Oppnådd. Aggregert verdi på ca. 11 %.
  Tall for 2021 viste til måloppnåelse på over 10% fra referanseår 2017. Endring fra 2021 for anlegg er større andel finfraksjoner, økt høydemeter mellom uttak og knuse og økt høydemeter for pumper. Disse postene går utenfor sammenligningsgrunnlaget.
  Et meget godt prosjekt for 2022, er ENØK på kontorbygg. Estimert besparelse på 30-40 % energibruk.
  Fjorårs oppstart på nivå 150 m.o.h. utgjør at sprengtstein må løftes 15 m ekstra. Dette gir en betraktelig økning av dieselforbruk. Nedknusing av ca. 25000 tonn 60-100 har ført til reduksjon av ekstraforbruket med energi.

  Miljømål 2023

  1. Gjennomføre minst fem forbedringsforslag/ tiltak som går på støvdemping i produksjon.
  2. Mineralsk produksjonsavfall til mellomlager skal holdes på samme nivå som i 2022, 0 tonn.
  3. Redusere boring/sprengning og produksjon av ubalansevolum: Nedknusing av minimum 40 000 tonn 60-100 mm standard, til 30-60 mm.
  4. Redusere energiforbruk per tonn produsert med 10 % aggregert, sammenliknet med referanseåret 2017.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2022

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2019202020212022
  Mineralsk produksjonsavfall til mellomlager61 321 17 337 12 190 0
  Farlig avfall3,5215,959,409,10
  Næringsavfall til gjenvinning19,864,998,3023,92
  Restavfall8,266,183,975,33

  Utslippsparameter

  krav2019202020212022
  Støy* (lden (dBA), døgn)5543,8145,0744,0743,64
  Støv* (gram/m2 uttrykt i mg)50,620,671,981,15
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)500,220,500,100,90
  Turbiditet* (bekk fra brudd, FNU) 1)20 -1,715,05,1
  Nitrogen* (bekk fra brudd, µg/l)-1293139222191284

  * gjennomsnittsverdier gjennom året.
  1) Nytt krav fra 2020.

 • Verdal Havn

  Anlegget Verdal Havn jobber kontinuerlig med reduksjon av støvutslipp, støy, og kartlegging av kilder. Det er stort søkelys på bruk av hendelses-systemet TQM og vedlikeholds systemet View. Det er dialog med naboer, og vi har faste kvartalsvis møter med  NorFraKalk der støv-reduserende tiltak er i fokus.

  default

  Miljømål 2022

  Mål: Gjennomføre kurs i økonomikjøring for å redusere forbruk og tomgangskjøring.

  Måloppnåelse: Gjennomført i regi av Pon.

  Mål: Gjennomføre prosjekt som går på endringer av drift på mølla. Tanken med dette er å redusere strømforbruket på mølla med å montere frekvensomformere.

  Måloppnåelse: Fullført januar 2023.

  Mål: Må lagt vannslanger langs hele Kalkkaia for spyling av utstyr og mulighet for fukting av dunger.

  Måloppnåelse: Det er delvis lagt vann langs TR03 høsten 2022.

  Mål: Asfaltere/utskifting av asfalt.

  Måloppnåelse: Fullført.

  Miljømål 2023

  1. Redusere dieselforbruk på XE med 5 %.
  2. Gjennomføre kurs i økonomikjøring under båtlasting i samarbeid med Pon.
  3. Registrere min. 15 forbedringsforslag på ytre miljø.
  4. Sette opp nytt telt på Havna for lagring av 0-5 og i så møte redusere støvflukt.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2022

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2019202020212022
  Farlig avfall4,060,001,591,36
  Næringsavfall til gjenvinning3,552,680,641,68
  Restavfall3,450,646,991,42

  Verdal Havn har ingen utslippstillatelse. Likevel velger vi å måle både på nedfallsstøv og enkelte oljeprøveanalyser (THC) i utløp til havnebasseng. I forhold til støyeksponering vurderes det som ikke relevant å måle i forhold til nærmeste nabo da Verdal Havn ligger ytterst på regulert industriområde. Det er ingen naboer (i lovkravsforstand) i umiddelbar nærhet. Vi rapporterer derfor ikke disse tallene i miljørapporten.

  Utslippsparameter

  krav2019202020212022
  Støv* (gram/m2 uttrykt i mg)-9,36 1)12,31 1)44,14 1)34,48 1)
  Olje fra vaskeplass i overløp (mg/l)0,100,790,750,20

  * gjennomsnittsverdier gjennom året.
  1) Felles målepunkt med NorFraKalk.

 • Hylla

  På anlegget Hylla i Inderøy kommune er hovedvirksomheten produksjon av brentkalk. Kalkstein transporteres ned fra vårt anlegg i Tromsdalen. Den blir brent i en to-sjakts Maerzovn med total produksjonskapasitet på om lag 65.000 tonn brentkalk per år. Anlegget produserer også hydratkalk som er et produkt som også brukes til miljøformål, blant annet røykgassrensing og vannbehandling.

  Miljømål 2022

  Mål: Støy - Gjennomføre tre tiltak i løpet av året.

  Måloppnåelse: Kledd steinvogn innvendig med gummi. Montert sandwichplater i topp, rundt steinlomme. Montert ny støydemper fra støvfilter FI-01. Vendt retning på avløpsrør.

  Mål: Energi - Konkrete mål for reduksjon av energibruk.

  Måloppnåelse: Samkjøring av kompressorer. Lekkasjesøk og utbedring av lekkasjer, trykkluftanlegg.

  Mål: Estetikk - Fjerning av gammel installasjon på minimum tre forskjellige områder på anlegget.

  Måloppnåelse: Fjerning av blåseklokke og stålkonstruksjoner i kalkknuseri. Fjerning av gamle oljerør på ovnen. Gammelt fordelingsskap under siloene 3401-04 er erstattet med et nytt skap.

  Miljømål 2023

  1. Energireduksjon: Redusere bruk av trykkluft. Optimalisering av blåseklokker/blåsesykluser. Optimalisering ifm bruk av lager og pakkeprosesser. Ombygging i kalkknuseriet.
  2. Støy/støv: Etablering av miljøgruppe. Min. fire møter ila året. Spesielt fokus på støy til ytre miljø. Ombygging og optimalisering av støvavsug, kalkknuseri. Vurdere støyendring etter igangsettelse av nytt sikt i kalkknuseri. Støymålinger før og etter.
  3. Estetikk: Fjerning av gammel installasjon på minimum 3 forskjellige områder på anlegget.

  Ressursutnyttelse råvare

  Avfall pr. produserte tonn 2022

  Forbruk spillolje/produsert produkt (tonn)

  Utslipp av CO2/produsert produkt (tonn)

  Avfall tonn

  2019202020212022
  Mineralsk produksjonsavfall til eget deponi2 887 235635562675
  Avsikt3567353939824685
  Farlig avfall69,30,46,0
  Næringsavfall til gjenvinning9 41,65,014,7
  Restavfall1111,08,34,7

  Utslippsparameter

  krav2019202020212022
  Støy, LAEq (dBA) dag*5553 51,250,751,5
  Støy, LAEq (dBA) kveld*505151,250,751,4
  Støy, LAEq (dBA) natt*5049 49,250,348,5
  Støv** Hylla vel friareal (gram/m2)5 --0,190,26
  Støv** Steinstad (gram/m2)50,25 0,280,900,69
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)50,700,290,090,34

  * nærmeste nabo (nytt målested ved friareal Hylla Vel) fra 2021.
  ** gjennomsnittsverdier gjennom året.

  Utslipp til luft, konsentrasjoner i avgass (ovn)

  Komponent (kons. normalisert til 10% O2)Krav, M.dir.2019202020212022
  Støv (ovnsfilter), mg/Nm3308,29,29,29,3
  NOx, mg/Nm380057,657,655,571,3
  HCl, mg/Nm3100,80,80,91,6
  HF, mg/Nm310,030,10,10,003
  SO2, mg/Nm35014,815,122,926,9
  Cd, mg/Nm3
  Tl, mg/Nm3 (Ʃ) 0,05 0,00002 0,00004 0,00003 0,00007
  As, mg/Nm3
  Cr, mg/Nm3
  Co, mg/Nm3
  Cu, mg/Nm3
  Mn, mg/Nm3
  Ni, mg/Nm3
  Pb, mg/Nm3
  Sb, mg/Nm3
  V, mg/Nm3
  (Ʃ) 0.5 0,0067 0,0056 0,0045 0,0081
  Hg, mg/Nm30,050,00740,00470,00260,0063
  TOC, mg/Nm3102,602,782,991,93
  Dioxiner, ng/Nm30,10,01000,00400,00540,0100
  Støv (hydratanlegg), mg/Nm3503,423,46,88,5
  Støv (FI-01), mg/Nm35023,0412,71,31,2
  Støv (M-05), mg/Nm3500,72,30,81,5

  Utslipp til luft, samlede utslippsmengder avgass (ovn)

  KomponentKrav, M.dir.2019202020212022
  CO2, tonn/år (kvotepliktig)-56586609765823166346
 • Transport

  Transporten Verdalskalk AS har tatt i bruk Norges største helelektriske lastebil med en totalvekt på 66 tonn. Den vil frakte om lag 120 000 tonn med kalk i året fra bruddet og ned til havnen for utskipning. Forbruket av fossilt drivstoff på ruten vil reduseres med hele 58 800 liter og utslippet av CO2 med 156 tonn.

   

  Miljømål 2022

  Mål: Forbedre drivstoff forbruk med 3,0 % - mål snitt 4,75 l/m.

  Måloppnåelse: Målet er nådd - resultat 4,64 l/m.

  Mål: Gjennomføre kurs i økonomikjøring for å redusere forbruk og tomgangskjøring.

  Måloppnåelse: Gjennomført på faste og vikarer.
  * Tomgang redusert fra 7,78 % til 6,38 % - ned 1,4 %.
  * Drivstoff redusert med 0,15 l/m.

  Mål: Teste ut minst ett kjøretøy med alternativt drivstoff.

  Måloppnåelse: Testet ut Scania 410 med BioGas.

  Miljømål 2023

  1. Tilføre transportflåten minimum 1 vogntog som går på alternativt drivstoff (BioGas eller EL).
  2. Forbedre drivstofforbruk med 2 % - mål snitt 4,5 l/m.
  3. Forbedring i førerstøttebruk – målsetning 90 % innenfor karakter A.

  Kilo CO2 utslipp per tonn transportert

  Transport

  2019202020212022
  Dieselforbruk (liter)530 143558 362611 846607 121
  Antall kjørte km. totalt1 057 0201 111 1581 275 4761 307 944
  Totalt antall tonn transportert1 122 3501 200 7381 369 1411 371 018
 • NorFraKalk

  NorFraKalk skal forsyne samfunnet og markedet med høykvalitets kalkprodukter produsert på en bærekraftig måte med lavest mulig påvirkning på miljøet. NorFraKalk vil som en del av Franzefoss Minerals og deres miljø- og energipolicy, jobbe systematisk med mål og tiltak for å redusere vårt fotavtrykk av vår produksjon og bidra i det grønne skiftet med lavutslippsprodukter.

  Miljømål 2022

  Mål: Ingen berettigede naboklager på grunn av støv.

  Måloppnåelse: En naboklage grunnet støving i forbindelse med lasting av båt.

  Mål: Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for farlig avfall.

  Måloppnåelse: Mengde farlig avfall redusert med 13,75 % mot gjennomsnittet siste 5 år.

  Mål: Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for restavfall

  Måloppnåelse: Mengde restavfall redusert med 38,5 % mot gjennomsnittet siste 5 år.

  Mål: Innen 2024 skal minst 40 % av vårt drivstofforbruk for kjøretøy være erstattet med fornybar energi.

  Måloppnåelse: Alle gule kjøretøy har gjennom hele 2022 brukt biodiesel.

  Mål: Holde tomgangskjøring av mottak for stein på samme nivå som 2021, men ha større fokus på effektivitet med å oppnå et snitt på 180 tonn pr time gjennom anlegget.

  Måloppnåelse: Tomgangskjøring er redusert fra 52 % til 31 %, men målet med økt tonn pr time er ikke nådd da dette endte på 139.

  Miljømål 2023

  1. Ingen berettigede naboklager på grunn av støv.
  2. Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for farlig avfall.
  3. Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for restavfall.
  4. Holde tomgangskjøring av mottak for stein under 40 % og ha større fokus på effektivitet med å oppnå et snitt på 180 tonn pr time gjennom anlegget.
  5. Redusere diffuse støvutslipp fra råvaresiloer ved å bygge om nedløp for kalkstein mellom transportband til kalksteinssilo.

  Ressursutnyttelse råvare

  Avfall pr. produserte tonn 2022

  Forbruk spillolje/produsert produkt (tonn)

  Utslipp av CO2/produsert produkt (tonn)

  Avfall tonn

  2019202020212022
  Mineralsk produksjonsavfall til eget deponi2813475752455061
  Farlig avfall271151
  Næringsavfall til gjenvinning79915
  Restavfall1412103

  Utslippsparameter

  krav2019202020212022
  Støy* LAEq (dBA, dag)5039,439,940,942,7
  Støy*, LAEq (dBA) kveld 45-<39,9<40,9<42,7
  Støy*, LAEq (dBA) natt 45<39,4<39,9<40,9<42,7
  Støy deponi, LAEq (dBA) dag 5043,446,346,443,0
  Punktstøv fra omlasterpunkt/filter anlegg (kg/år)1607710957141
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)100,20,090,090,15

  * nærmeste nabo.

  Utslipp til luft, konsentrasjoner i avgass (ovn)

  Komponent, (kons. normalisert til 10% O2)Krav, M.dir.2019202020212022
  Støv, mg/Nm3150,90,90,31,5
  CO, mg/Nm330044,021,715,923,9
  NOx, mg/Nm325052,948,953,766,9
  HCl, mg/Nm342,40,10,10,1
  HF, mg/Nm310,10,00,00,0
  SO2, mg/Nm3101,26,54,05,7
  Cd, µg/Nm3
  Tl, µg/Nm3 (S) 20 0,0150,0170,0210,013
  As, µg/Nm3
  Cr, µg/Nm3
  Co, µg/Nm3
  Cu, µg/Nm3
  Mn, µg/Nm3
  Ni, µg/Nm3
  Pb, µg/Nm3
  Sb, µg/Nm3
  V, µg/Nm3(S) 200 5,00 2,50 2,10 2,67
  Hg, µg/Nm34045,52,47,4
  TOC, mg/Nm3103,11,662,42,72
  Dioxiner, ng/Nm30,10,298 1)0,0040,010,00

  Utslipp til luft, samlede utslippsmengder avgass (ovn)

  KomponentKrav, M.dir.2019202020212022
  Støv, tonn/år40,30,30,10,7
  CO, tonn/år11014,67,25,511,6
  NOx, tonn/år11017,516,218,732,5
  HCl, kg/år900794,339,838,353,5
  HF, kg/år18023,20,310,54,9
  SO2, tonn/år2,30,42,11,42,78 2)
  TOC, tonn/år2,31,00,60,81,3
  Sum Cd, Tl, kg/år4,50,0050,0060,0080,010
  Sum andre tungmetaller, kg/år451,70,80,71,3
  Hg, kg/år61,31,80,93,5
  Dioxin, mg/år1599,4 1)1,24,41,5
  CO2, tonn/år (kvotepliktig)-146175132471156083202939

  1) Gir kunstige høye utslipp da målinger ble foretatt av tredjepart i røykgass med forhøyet innhold av HCL. Forholdet er avviksbehandlet og kommunisert Miljødirektoratet.
  2) Totalt utslipp i tonn for SO2 er over kravet. Forholdet er avviksbehandlet og kommunisert til Miljødirektoratet.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
 • Hidden
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.