Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Anlegg

Vi skal hente ut og bearbeide ressurser på en mest mulig skånsom måte. Alt fra innkjøp til daglige rutiner granskes for å redusere utslippene og skape en grønnere verden.

«Det arbeides kontinuerlig med fokus på- og synliggjøring av forbedringsmuligheter og forebyggende tiltak innenfor områdene sikkerhet/helse, ytre miljø og kvalitetsledelse.»

– Jan Olav Ryan, Miljø- og Bærekraftsjef

Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals produserer, foredler og selger kalk, dolomitt og tilsvarende industrimineraler i Norge. Våre viktigste hovedmarkeder er: Bygg og anlegg, industri, landbruk, miljø og vassdrag. Vi tilbyr også supplerende spredertjenester og teknisk utstyr knyttet til bruken av våre produkter. Bedriften har fagressurser i egen stab som er tilgjengelig for hele konsernet.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anleggene Ballangen, Hole og Eydehavn.

Verdalskalk

Verdalskalk er en del av Franzefoss Minerals-konsernet og er 55 % eid av Franzefoss Bruk AS. 35 % eies indirekte av belgiske Lhoist og 10 % er eid av finske Nordkalk. Verdalskalk ble etablert i 1991 og er et rent produksjonsselskap for sine eiere.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anleggene Hylla, Tromsdalen, Verdal Havn og Transporten.

NorFraKalk

NorFraKalk startet høsten 2007 og driver med produksjon av brentkalk på Ørin industriområdet i Verdal. Bedriften er et produksjonsselskap som produserer for aksjonærene Franzefoss Minerals AS og Nordkalk Oy Ab, Finland.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anlegget.

 • Ballangen

  Anlegget på Hekkelstrand ligger fint plassert med utsikt over Ofotfjorden mot nord og øst. Anlegget leverer dolomitt til landbruk og industriformål. Alt uttak skjer under jord fra en av Nord-Europas hviteste dolomittforekomster.

  Miljømål 2023

  Mål: Ingen naboklager knyttet til driften

  Måloppnåelse: Ikke oppnådd. Det har vært tilfeller av støvflukt som har resultert i klager.

  Mål: Fortsatt redusere støv- og støyutslipp fra anlegget

  Måloppnåelse: Det jobbes kontinuerlig med utbedringer for å redusere støv- og støyutslipp.

  Mål: Redusere tomgangskjøring på dumper med 25 %.

  Måloppnåelse: Det er ikke mulig å komme lavere på tomgangskjøring på grunn av automatikk på maskiner.

  Mål: 2 % reduksjon av spesifikk energi – noe som tilsvarer 0,35 kWh/tonn.

  Måloppnåelse: Et svært slitt anlegg gjør det vanskelig å oppnå målet med 2 % reduksjon.

  Mål: Prosjektering av nytt og mer energieffektivt anlegg

  Måloppnåelse: Prosjektering er startet, og vi avventer tilbud fra første leverandør.

  Miljømål 2024

  1. Ingen naboklager knyttet til driften.
  2. Montere optisk fuktmåler på tørken for å redusere gassforbruket.
  3. Redusere CO2 fotavtrykk ved å innføre minimum 40 % fossilfri drivstoff til rullende materiell.
  4. Ferdigstille prosjektering av nytt anlegg samt starte søknadsprosessen
  5. Montere ny mikseskrue for fuktamel for å redusere støvflukt fra anlegget.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2023*

  * I 2023 er det levert mye avfall til gjenvinning på grunn av riving av eldre produksjonsbygg.

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2020202120222023
  Farlig avfall6,437,1028,195,25
  Næringsavfall til gjenvinning14,5726,4650,27372,43
  Restavfall1,070,270,917,6

  Utslippsparameter

  krav2020202120222023
  Støy* (LAEq (dBA, dag)5540,7 2)50,9 3)38,5 2)-
  Nitrogen (gruvevann til fjord, mg/l)14,59,06,217,7
  Suspendert stoff (SS, gruvevann til fjord, mg/l)50 1)6,05<1<15,15
  THC (C10-C40) (gruvevann til fjord, mg/l)50 1)0,0310,039<0,01<0,01

  * Nærmeste nabo.
  1) krav etter kapittel 30 i forurensningsforskriften.
  2) Immisjonsmåling dagtid uten finknuseverk i drift.
  3) Immisjonsmåling dagtid med full drift inklusiv lasting av båt.

 • Eydehavn

  Franzefoss Minerals anlegg på Eydehavn i Arendal produserer først og fremst vassdragskalk, men også kalk- og dolomittprodukter til asfaltindustri, malingfiller og andre. Anleggets plassering på Arendal Havn gir kort vei til de mange kalkdoseringsanleggene som i hovedsak er lokalisert på Agder. Råvarene kalk og dolomitt skipes til Eydehavn fra Ballangen og Verdal, prosesseres på Eydehavn, og transporteres videre ut for pH- justering av elver og innsjøer, eller til industrikunder. Å være lokalisert på Eydehavn bidrar til å minimere fotavtrykket knyttet til transport av kalken.

  Miljømål 2023

  Mål: Samsvarsvurdering miljø i henhold til relevant lovverk og ISO 14001:2015.

  Måloppnåelse: Vurderer å være i samsvar.

  Mål: Ingen naboklager knyttet til driften av anlegget.

  Måloppnåelse: Ingen registrerte naboklager i 2023.

  Mål: Arrangere minst to nabomøter eller åpen dag.

  Måloppnåelse: Har gjennomført et nabomøte i 2023.

  Mål: Redusere CO2 fotavtrykk ved å øke bruk av biodrivstoff til anleggsmaskiner.

  Måloppnåelse: Gjennomført. Gått over til bio-diesel på egne maskiner.

  Mål: Reduksjon i energibruk pr produserte tonn møllet produkt med 2 %.

  Måloppnåelse: Dette målet vurderes samlet etter fem år, i perioden 2019 til 2023, med etterlevelse av minimum 10 % energieffektivitet. Status for 2022 var en reduksjon på 17% grunnet innkjøring og optimalisering av nytt produksjonsutstyr.
  Grunnet finere råvarefraksjon med høyere fuktinnhold og tilhørende høyere tørkebehov ble reduksjonen i 2023 målt mot 2019 7%. Dette er bak ønsket målsetting og tilskrives variasjoner i råvare.

  Miljømål 2024

  1. Samsvarsvurdering miljø i henhold til relevant lovverk og ISO 14001:2015.
  2. Ingen naboklager knyttet til driften av anlegget.
  3. Arrangere minst to nabomøter eller åpen dag.
  4. Kartlegging overgang til elektriske anleggsmaskiner som et ledd i mål om grønn produksjon innen 2030.
  5. Reduksjon i energibruk pr produserte tonn møllet produkt med 2 %.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2023

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  * inkluderer økt inntransport fra båt til lager med egen maskin (tidligere en innleid tjeneste).
  ** Overgang til HVO-biodrivstoff for egne maskiner (fra Q4 gir 25% andel).

  Avfall tonn

  2020202120222023
  Farlig avfall0,220,57 12,160,185
  Næringsavfall til gjenvinning00 00
  Restavfall0,543,56 1,122,54

  Utslippsparameter

  krav2020202120222023
  Støy, LpAekv12hdag (dBA) 55 1)54,8 -52,8**54,3**
  Støy, 60 LAFmax (dBA)*60 1)<60 -<60<60
  Støy, LpAekv4hkveld (dBA)*50 1) <50 -<50<50
  Støy, LpAekv8hnatt (dBA)*45 1) <45 -<45<45
  Støv fra mølleanlegg (mg/Nm3)10 1)0,360,350,26
  Støv2) (gram/m2)5 2)3)3)3)3)

  * nærmeste nabo, basert på oppdaterte støykart fra tredjeparts støykonsulent.
  ** immisjonsmålinger hos nærmeste nabo med lossing båt
  1) jamfør gjeldende utslippstillatelse.
  2) gjennomsnitt per måned hos nærmeste nabo.
  3) målingene avsluttet etter ett år (med verdier under grenseverdi).

 • Hole

  Anlegget på Hole leverer pukk og grus til byggevaremarkedet på Toten og i Gjøvikområde. Det produseres mølle-/melprodukter som brukes til jordforbedring i landbruket og til byggevarer i markeder som asfalt og betong.

  Miljømål 2023

  Mål: Ingen naboklager.

  Måloppnåelse: Det kom inn tre naboklager i 2023. Alle tre omhandler transportør som brøt tillatelse ved henting. I tillegg valgte transportør å gjøre ren tank inntil naboene sine hus.

  Mål: Redusere støvutslipp til ytre miljø.

  Måloppnåelse: Ingen reduksjon av nedfallsstøv hos nærmeste nabo. Omtrent på samme nivå.
  FLS mølla har lave utslipp. Omlasterpunkt til råvaresilo har utfordringer knyttet overkjøring/ styring.
  Gamlemølla er ikke driftet i 2023.

  Mål: Måle og overvåke kWh per tonn i produksjonen og redusere energiforbruk per tonn produsert. Målsetningen for 2023 er satt til 2 % reduksjon av den spesifikke energibruken, noe som tilsvarer 0,24 kWh/tonn.

  Måloppnåelse: Målet er vurdert samlet fra 2019 på totale produksjon Hole, fra 2019 til 2023 var målet på 10 % energieffektivitet. Status for 2023 var at det ikke er en reduksjon grunnet innkjøring og optimalisering av nytt produksjonsutstyr.
  Mølla som har blitt kjørt i gang i 2022 har ikke vært i full drift enda. Driftsproblem og utfordring med pågangsmateriale har samlet sett for Hole sin del gjort at vi ikke har måloppnåelse.
  Fra 2024 vil vi måle knuseverk og mølle produksjon hver for seg.
  Disse punktene utgjør en reduksjon av spesifikk energibruk på 2,38 kWh/tonn. Opp mot referanseår 2017, er målsetning på 2% reduksjon oppnådd.

  Mål: Redusere tomgangskjøring på hovedmaskiner. Mål om maksimum 25 % tomgang i gjennomsnitt på hovedmaskiner.

  Måloppnåelse: Ikke måloppnåelse. Ligger på samme nivå som for 2022 (29%).

  Mål: Redusere suspendert stoff i overflatevann ut i Holetjernet.

  Måloppnåelse: Ikke måloppnåelse. Prosjekt med å bytte ut masser i infiltrasjonsgrøft er utsatt til 2024.

  Miljømål 2024

  1. Ingen naboklager.
  2. Redusere støvutslipp til ytre miljø.
  3. Måle og overvåke kWh per tonn i produksjonen og redusere energiforbruk per tonn produsert knuseverk og mølle vurdere de hver for seg. Referanse år er da 2021. Årlig reduksjon 2% pr år .
  4. Måle og overvåke tomgangskjøring på hovedmaskiner. Redusere tomgang på grupper hjullaster. Graver, hjullaster og dumper hver for seg. Med mål på dumper 35% og graver og hjullaster 25%.
  5. Overgang til 40% biobasert drivstoff på maskiner.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2023

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  * Høyere forbruk av el og drivstoff som følge av oppføring av ny mølle.

  Avfall tonn

  2020202120222023
  Mineralsk produksjon til lager3815-7477-4000-33439
  Farlig avfall3,783,545,403,97
  Næringsavfall til gjenvinning13,60590,45,1810,6
  Restavfall7,3319,385,3711,82

  Utslippsparameter

  krav2020202120222023
  Støy, LpAekv12hdag (dBA)55 1)--47,545,1
  Støy, 60 LAFmax (dBA)*60 1)--<60<60
  Støy, LpAekv4hkveld (dBA)*50 1)<50<50<50<50
  Støy, LpAekv8hnatt (dBA)*45 1)<45<45 44,1<45
  Støv2) (gram/m2)30,821,611,431,68
  Nitrogen (bruddvann i bekk, mg/l)-5,73,29,62,8
  Suspendert stoff (SS, bruddvann til bekk, mg/l)20 1)6<2618
  Olje50 mg/l0,253,90,560,33

  * nærmeste nabo, basert på oppdaterte støykart fra tredjeparts støykonsulent.
  1) jamfør gjeldende utslippstillatelse.
  2) gjennomsnitt per måned hos nærmeste nabo.

 • Tromsdalen

  I Tromsdalen ble arbeidet med innføring av energiledelse startet høsten 2018. Dette har vi fortsatt. Vi har nå fått et godt energiovervåkingssystem som hele tiden forteller oss hva vi bruker i strøm per produserte tonn i de forskjellige delinstallasjonene i Tromsdalen. Vi har nå bedre mulighet til å vurdere energibesparende tiltak og effekten av disse.

  Miljømål 2023

  Mål: Gjennomføre minst 5 forbedringsforslag/ tiltak som går på støvdemping i produksjon.

  Måloppnåelse: Gjennomført 4 stk. Flere er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

  Mål: Mineralsk produksjonsavfall til mellomlager skal holdes på samme nivå som i 2022, 0 tonn.

  Måloppnåelse: 0 tonn kjørt til mellomlager.

  Mål: Redusere boring/ sprengning og produksjon av ubalansevolum: Nedknusing av minimum 40 000 tonn 60-100 mm standard, til 30-60 mm.

  Måloppnåelse: Nedknust 10 300 tonn + kjørt 13 000 tonn til Hylla. (Tot.23 300 tonn) Både nedknusing og brenning av 60/100 STD har samme miljøeffekt. Mål på 40 000 tonn ikke oppnådd.

  Mål: Redusere energiforbruk per tonn produsert med 10 % aggregert, sammenliknet med referanseåret 2017.

  Måloppnåelse: Når vi har hensyntatt ekstra forbruk av diesel som ikke har med produksjon å gjøre, ender vi på en reduksjon = 8,6% sammenliknet med 2017. Ekstra forbruk av diesel skyldes resikting av varer fra lager og oppstart og bygging av støyvoll. Økt forbruk av strøm skyldes oppstart av nivå 150 m.o.h. og ekstra løftehøyde ved utpumping av vann. Riktig dimensjonert pumpe ble først montert og igangsatt i april 2023.

  Miljømål 2024

  1. Gjennomføre minst 5 forbedringsforslag/ tiltak som omfatter støvdemping i produksjon.
  2. Mineralsk produksjonsavfall til mellomlager skal holdes på samme nivå som i 2023, 0 tonn.
  3. Redusere boring/ sprengning og produksjon av ubalansevolum: Nedknusing av 60/100 STD til 30/60 og brenning av 60/100 STD på Hylla. Minimum 55 K tonn totalt.
  4. Utslipp av vann til elva Trongdøla: Alle prøver skal være innenfor utslippskravene.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2023

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2020202120222023
  Mineralsk produksjonsavfall til mellomlager17 337 12 190 00
  Farlig avfall15,959,409,106,33
  Næringsavfall til gjenvinning4,998,3023,927,78
  Restavfall6,183,975,334,61

  Utslippsparameter

  krav2020202120222023
  Støy* (lden (dBA), døgn)5545,0744,0743,6442,51
  Støv* (gram/m2 uttrykt i mg)50,671,981,151,56
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)500,500,100,903,90
  Turbiditet* (bekk fra brudd, FNU) 1)20 1,715,05,124,0
  Nitrogen* (bekk fra brudd, µg/l)-1392221912841193

  * gjennomsnittsverdier gjennom året.
  1) Nytt krav fra 2020.

 • Verdal Havn

  Anlegget Verdal Havn jobber kontinuerlig med reduksjon av støvutslipp, støy, og kartlegging av kilder. Det er stort søkelys på bruk av hendelses-systemet TQM og vedlikeholds systemet View. Det er dialog med naboer, og vi har faste kvartalsvis møter med  NorFraKalk der støv-reduserende tiltak er i fokus.

  default

  Miljømål 2023

  Mål: Redusere dieselforbruk på XE med 5%.

  Måloppnåelse: Mål oppnådd med reduksjon på totalforbruk av diesel med 9%.

  Mål: Gjennomføre kurs i "Økonomikjøring under båtlasting i samarbeid med Pon".

  Måloppnåelse: FØkonomikurs er gjennomført, men ikke under båtlasting.

  Mål: Registrere min. 15 forbedringsforslag på ytre miljø.

  Måloppnåelse: Dette målet ble ikke nådd i 2023. Videreføres til 2024.

  Mål: Sette opp nytt telt på Havna for lagring av 0-5 og i så møte redusere støvflukt.

  Måloppnåelse: I løpet av vinteren ble det avklart at dette skal settes på vent inntil videre. Det jobbes med ny løsning med eksisterende telt.

  Miljømål 2024

  1. Redusere dieselforbruk med 2% totalt for rullende materiell Havna.
  2. Øke kapasitet på mølla ved fillerproduksjon med 10%.
  3. Redusere det generelle strømforbruket på bygg med 3%.
  4. Redusere strømforbruk på mølla pr tonn 5%
  5. Registrere minimum 15 forbedringsforslag på ytre miljø.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2023

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2020202120222023
  Farlig avfall0,001,591,360,77
  Næringsavfall til gjenvinning2,680,641,684,12
  Restavfall0,646,991,423,22

  Verdal Havn har ingen utslippstillatelse. Likevel velger vi å måle både på nedfallsstøv og enkelte oljeprøveanalyser (THC) i utløp til havnebasseng. I forhold til støyeksponering vurderes det som ikke relevant å måle i forhold til nærmeste nabo da Verdal Havn ligger ytterst på regulert industriområde. Det er ingen naboer (i lovkravsforstand) i umiddelbar nærhet. Vi rapporterer derfor ikke disse tallene i miljørapporten.

  Utslippsparameter

  krav2020202120222023
  Støv* (gram/m2 uttrykt i mg)-12,31 1)44,14 1)34,48 1)28,03 1)
  Olje fra vaskeplass i overløp (mg/l)0,790,750,203,20

  * gjennomsnittsverdier gjennom året.
  1) Felles målepunkt med NorFraKalk.

 • Hylla

  På anlegget Hylla i Inderøy kommune er hovedvirksomheten produksjon av brentkalk. Kalkstein transporteres ned fra vårt anlegg i Tromsdalen. Den blir brent i en to-sjakts Maerzovn med total produksjonskapasitet på om lag 65.000 tonn brentkalk per år. Anlegget produserer også hydratkalk som er et produkt som også brukes til miljøformål, blant annet røykgassrensing og vannbehandling.

  Miljømål 2023

  Mål: Energireduksjon: - Redusere bruk av trykkluft. Optimalisering av blåseklokker/blåsesykluser. - Optimalisering ifm bruk av lager og pakkeprosesser. - Ombygging i kalkknuseriet.

  Måloppnåelse:
  - Blåseklokke i M-05 tømmer seg nå, når den er full, og ikke på tid. Begrenset bruk av trykkluft.
  - Har definert 2 prosjekter som går på reduksjon av energi og bruk av anleggsdiesel. Innkjøp av el.truck og etablering av pakkestasjon under hydratsilo.
  - Kalkknuseriet er under ombygging. Ferdigstilles høst-24.

  Mål: Støy/støv: - Etablering av miljøgruppe. Min. 4 møter ila året. Spesielt fokus på støy til ytre miljø. - Ombygging og optimalisering av støvavsug, kalkknuseri. - Vurdere støyendring etter igangsettelse av nytt sikt i kalkknuseri. Støymålinger før og etter.

  Måloppnåelse:
  - Miljøgruppe er etablert. Gikk en runde i mølleanlegget i 2023. Førte til en del forbedringsforslag som det er utført tiltak på.
  - Skiftet ut endel defekte rør ifm støvavsug. Ombygging kjeller, ovn og kalkknuseri i 2024.
  - Mogensensikt er ikke satt i drift. Høst-24.

  Mål: Estetikk: - Fjerning av gammel installasjon på minimum 3 forskjellige områder på anlegget

  Måloppnåelse:
  - Fjerning av blåseklokke, samt gamle konstruksjonsdeler i kalkknuseriet, der ny trappegang er etablert.
  - Endel gamle oljerør er fjernet i ovnsbygg.
  - Fjernet underdel fra sorteringssiloer.

  Miljømål 2024

  1. Energi:

  - Utrede alternativ brennstoff på ovnen.
  - Redusere forbruk av drivstoff på rullende materiell.
  - 100 % av alt drivstoff til rullende materiell skal være av fornybar energi.
  - Redusere energiforbruk ved bedre styring av produksjonsprosess. 3 % redusert spesifikk elektrisitetsbruk.
  - Gjøre tiltak i velferdsbygg for å avvikle oljefyr og bruk av Biodiesel.

  2. Støv:

  - Ombygging av avsugsrør i kalkknuseri for å bedre virkningsgraden på støvavsug.
  - Kartlegge evt. støvflukt ifm transport av ferdigvarer til silo. Vurdere behov for ytterligere støvavsug.
  - Bedre tilrettelegging av støvsugeruttak i renholdssoner i produksjonsanlegg.

  3. Støy:

  - Gjennomføre tiltak for å redusere støy mot nærmeste nabo, slik at vi kommer under grenseverdi på kveld.

  4. Beredskap:

  - Etablere nytt system for egenberedskap av oljelenser. Sikkerhetsmessig mere forsvarlig og mere effektivt utlegg.

  Ressursutnyttelse råvare

  Avfall pr. produserte tonn 2023*

  * tømt den største lagertank for bunnslam

  Forbruk spillolje/produsert produkt (tonn)

  Utslipp av CO2/produsert produkt (tonn)

  Avfall tonn

  2020202120222023
  Mineralsk produksjonsavfall til eget deponi2356355626752934
  Avsikt3539398246854104
  Farlig avfall9,30,46,027,4
  Næringsavfall til gjenvinning41,65,014,79,6
  Restavfall11,08,34,78,1

  Utslippsparameter

  krav2020202120222023
  Støy, LAEq (dBA) dag*5551,250,751,551,2
  Støy, LAEq (dBA) kveld*5051,250,751,451,2
  Støy, LAEq (dBA) natt*5049,250,348,550,0
  Støv** Hylla vel friareal (gram/m2)5 -0,190,260,74
  Støv** Steinstad (gram/m2)50,280,900,690,54
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)50,290,090,340,32

  * nærmeste nabo (nytt målested ved friareal Hylla Vel) fra 2021.
  ** gjennomsnittsverdier gjennom året.

  Utslipp til luft, konsentrasjoner i avgass (ovn)

  Komponent (kons. normalisert til 10% O2)Krav, M.dir.2020202120222023
  Støv (ovnsfilter), mg/Nm3309,29,29,312,5
  NOx, mg/Nm380057,655,571,3109,7
  HCl, mg/Nm3100,80,91,61,6
  HF, mg/Nm310,10,10,0030,050
  SO2, mg/Nm35015,122,926,90,050
  Cd, mg/Nm3
  Tl, mg/Nm3 (Ʃ) 0,05 0,00004 0,00003 0,00007 0,00006
  As, mg/Nm3
  Cr, mg/Nm3
  Co, mg/Nm3
  Cu, mg/Nm3
  Mn, mg/Nm3
  Ni, mg/Nm3
  Pb, mg/Nm3
  Sb, mg/Nm3
  V, mg/Nm3
  (Ʃ) 0.5 0,0056 0,0045 0,0081 0,0062
  Hg, mg/Nm30,050,00470,00260,00630,0076
  TOC, mg/Nm3102,782,991,933,40
  Dioxiner, ng/Nm30,10,00400,00540,01000,0100
  Støv (hydratanlegg), mg/Nm35023,46,88,58,0
  Støv (FI-01), mg/Nm35012,71,31,21,7
  Støv (M-05), mg/Nm3502,30,81,51,7

  Utslipp til luft, samlede utslippsmengder avgass (ovn)

  KomponentKrav, M.dir.2020202120222023
  CO2, tonn/år (kvotepliktig)-60976582316634661146
 • Transport

  Transporten Verdalskalk AS har tatt i bruk Norges største helelektriske lastebil med en totalvekt på 66 tonn. Den vil frakte om lag 120 000 tonn med kalk i året fra bruddet og ned til havnen for utskipning. Forbruket av fossilt drivstoff på ruten vil reduseres med hele 58 800 liter og utslippet av CO2 med 156 tonn.

   

  Miljømål 2023

  Mål: Tilføre transportflåten minimum 1 vogntog som går på alternativt drivstoff (BioGas eller EL).

  Måloppnåelse: El-lastebil innkjøpt og satt i drift 03/2023

  Mål: Forbedre drivstoff forbruk med 2 % - mål snitt 4,5 l/m.

  Måloppnåelse: Oppnådd forbruk 2023: 4,509 l/m

  Mål: Forbedring i førerstøtte bruk – målsetning 90 % innenfor karakter A.

  Måloppnåelse: Oppnådd karakter A 2023: 92,04 %.

  Miljømål 2024

  1. Tilføre transportflåten minimum 1 vogntog som går på alternativt drivstoff (BioGas eller EL).
  2. Forbedre drivstofforbruk med 2 %.
  3. Redusere tomgangskjøring med 5%.

  Kilo CO2 utslipp per tonn transportert

  * Andel av fornybar drivstoff på 2,8%

  Transport

  Referanseår 201720222023*
  Totalt utslipp av CO2-6 %-14 %

  * Andel av fornybar drivstoff på 2,8%

 • NorFraKalk

  NorFraKalk skal forsyne samfunnet og markedet med høykvalitets kalkprodukter produsert på en bærekraftig måte med lavest mulig påvirkning på miljøet. NorFraKalk vil som en del av Franzefoss Minerals og deres miljø- og energipolicy, jobbe systematisk med mål og tiltak for å redusere vårt fotavtrykk av vår produksjon og bidra i det grønne skiftet med lavutslippsprodukter.

  Miljømål 2023

  Mål: Ingen berettigede naboklager på grunn av støv.

  Måloppnåelse: Ingen registrerte naboklager i 2023.

  Mål: Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for farlig avfall.

  Måloppnåelse: Grunnet en nødvendig rensk av oljetank ble det ikke måloppnåelse i 2023. I stedet for reduksjon hadde vi en økning på 62% mot gjennomsnitt siste 5 år.

  Mål: Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for restavfall.

  Måloppnåelse: Mengde restavfall redusert med 43 % mot gjennomsnittet siste 5 år.

  Mål: Holde tomgangskjøring av mottak for stein under 40% og ha større fokus på effektivitet med å oppnå et snitt på 180 tonn pr time gjennom anlegget.

  Måloppnåelse: Målet om å holde tomgangskjøringen under 40% er oppnådd med at vi endte på 38%. For effektiviteten nådde vi ikke opp til 180 tonn, men endte på 123 tonn pr time. Meste av årsaken ligger i problemer med snø og is.

  Mål: Redusere diffuse støvutslipp fra råvaresiloer ved å bygge om nedløp for kalkstein mellom transportband til kalksteinssilo.

  Måloppnåelse: Ikke oppnådd da nedløp ikke er helt ferdig.

  Miljømål 2024

  1. 0 naboklager.
  2. Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for farlig avfall.
  3. Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for restavfall.
  4. Holde tomgangskjøring av mottak for stein under 40% og ha større fokus på effektivitet med å oppnå et snitt på 180 tonn pr time gjennom anlegget.
  5. I løpet av året skal minst 50% av ansatte gjennomføre kurs i energiledelse.
  6. Redusere diffuse støvutslipp fra råvaresiloer ved å bygge om nedløp for kalkstein mellom transportband til kalksteinssilo. (Fortsetter fra 2023.)

  Ressursutnyttelse råvare

  Avfall pr. produserte tonn 2023

  Forbruk spillolje/produsert produkt (tonn)

  Utslipp av CO2/produsert produkt (tonn)

  Avfall tonn

  2020202120222023
  Mineralsk produksjonsavfall til eget deponi4757524550612259
  Farlig avfall115126
  Næringsavfall til gjenvinning991522
  Restavfall121033

  Utslippsparameter

  krav2020202120222023
  Støy* LAEq (dBA, dag)5039,940,942,746,5
  Støy*, LAEq (dBA) kveld 45<39,9<40,9<42,7<42,9
  Støy*, LAEq (dBA) natt 45<39,9<40,9<42,7<42,9
  Støy deponi, LAEq (dBA) dag 5046,346,443,041,3
  Punktstøv fra omlasterpunkt/filter anlegg (kg/år)1601095714175
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)100,090,090,150,41

  * nærmeste nabo.

  Utslipp til luft, konsentrasjoner i avgass (ovn)

  Komponent, (kons. normalisert til 10% O2)Krav, M.dir.2020202120222023
  Støv, mg/Nm3150,90,31,51,0
  CO, mg/Nm330021,715,923,927,2
  NOx, mg/Nm325048,953,766,956,9
  HCl, mg/Nm340,10,10,10,3
  HF, mg/Nm310,00,00,00,3
  SO2, mg/Nm3106,54,05,75,8
  Cd, µg/Nm3
  Tl, µg/Nm3 (S) 20 0,0170,0210,0130,099
  As, µg/Nm3
  Cr, µg/Nm3
  Co, µg/Nm3
  Cu, µg/Nm3
  Mn, µg/Nm3
  Ni, µg/Nm3
  Pb, µg/Nm3
  Sb, µg/Nm3
  V, µg/Nm3(S) 200 2,50 2,10 2,67 3,38
  Hg, µg/Nm3405,52,47,49,1
  TOC, mg/Nm3101,662,42,723,14
  Dioxiner, ng/Nm30,10,0040,010,000,004

  Utslipp til luft, samlede utslippsmengder avgass (ovn)

  KomponentKrav, M.dir.2020202120222023
  Støv, tonn/år40,30,10,70,3
  CO, tonn/år1107,25,511,68,5
  NOx, tonn/år11016,218,732,517,7
  HCl, kg/år90039,838,353,599,4
  HF, kg/år1800,310,54,977,63 1)
  SO2, tonn/år2,32,11,42,78 2)1,8
  TOC, tonn/år2,30,60,81,31,0
  Sum Cd, Tl, kg/år4,50,0060,0080,0100,028
  Sum andre tungmetaller, kg/år450,80,71,31,0
  Hg, kg/år61,80,93,52,8
  Dioxin, mg/år151,24,41,51,3
  CO2, tonn/år (kvotepliktig)-132471156083202939150397

  1) Forhøyede målinger som følge av manglende kalibrering i løpet av året. Avvik er skrevet, håndtert og kommunisert til Miljøirektoratet.
  2) Totalt utslipp i tonn for SO2 er over kravet. Forholdet er avviksbehandlet og kommunisert til Miljødirektoratet.