Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Anlegg

Vi skal hente ut og bearbeide ressurser på en mest mulig skånsom måte. Alt fra innkjøp til daglige rutiner granskes for å redusere utslippene og skape en grønnere verden.

«Det arbeides kontinuerlig med fokus på- og synliggjøring av forbedringsmuligheter og forebyggende tiltak innenfor områdene sikkerhet/helse, ytre miljø og kvalitetsledelse.»

– Jan Olav Ryan, KS- og Miljøsjef

Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals produserer, foredler og selger kalk, dolomitt og tilsvarende industrimineraler i Norge. Våre viktigste hovedmarkeder er: Bygg og anlegg, industri, landbruk, miljø og vassdrag. Vi tilbyr også supplerende spredertjenester og teknisk utstyr knyttet til bruken av våre produkter. Bedriften har fagressurser i egen stab som er tilgjengelig for hele konsernet.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anleggene Ballangen, Hole og Eydehavn.

Verdalskalk

Verdalskalk er en del av Franzefoss Minerals-konsernet og er 55 % eid av Franzefoss Bruk AS. 35 % eies indirekte av belgiske Lhoist og 10 % er eid av finske Nordkalk. Verdalskalk ble etablert i 1991 og er et rent produksjonsselskap for sine eiere.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anleggene Hylla, Tromsdalen, Verdal Havn og Transporten.

NorFraKalk

NorFraKalk startet høsten 2007 og driver med produksjon av brentkalk på Ørin industriområdet i Verdal. Bedriften er et produksjonsselskap som produserer for aksjonærene Franzefoss Minerals AS og Nordkalk Oy Ab, Finland.
Under finner du detaljert miljøinformasjon fra anlegget.

 • Ballangen

  Anlegget på Hekkelstrand ligger fint plassert med utsikt over Ofotfjorden mot nord og øst. Anlegget leverer dolomitt til landbruk og industriformål. Alt uttak skjer under jord fra en av Nord-Europas hviteste dolomittforekomster.

  Miljømål 2021

  Mål: Starte med ny to-års måleperiode for støvnedfall hos naboer.

  Måloppnåelse: Prosjekt med å måle støvnedfall er i gang fra mars måned. Gjennomsnittlig verdi gjennom året er 1,22 g/m2 (hos nærmeste nabo). I regulær drift er vi i alle måneder under satt grenseverdi på 5 gram/m2 (+- 2døgn).

  Mål: Ferdigstille avsug for silotopper.

  Måloppnåelse: Prosjektet er ferdigstilt.

  Mål: Prosjektering av nye og forbedrede produksjonsmetoder.

  Måloppnåelse: Etablert nye nivåmålere på ferdigvaresilo. Dette for å optimalisere og styring av produksjonen.

  Mål: Vurdere kontinuerlige støvutslippsmåling fra pipeløp.

  Måloppnåelse: Målere for kontinuerlig måling av støv er montert og integrert i driftsovervåkningssystemet.

  Mål: Etablere sikker vanntilførsel fra gruva for støvdempende tiltak ved produksjon og lasting.

  Måloppnåelse: Prosjekt er godkjent i budsjett og overført til andre kvartal i 2022.

  Mål: 2 % reduksjon av spesifikk energi – noe som tilsvarer 0,35 kWh/tonn.

  Måloppnåelse: Dette målet vurderes samlet etter fem år, i perioden 2019-2023, med etterlevelse av minimum 10% energieffektivitet. Så langt er vi i rute til å nå målet i 2023.

  Miljømål 2022

  1. Redusere støvutslipp fra prosessanlegg/ støvlinje.
  2. Reduserer forbruket av LPG til tørking av produkt med 5 %.
  3. Redusere tomgangskjøring på dumper med 20 %.
  4. 2 % reduksjon av spesifikk energi – noe som tilsvarer 0,35 kWh/tonn.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2021

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  * Franzefoss Minerals har overtatt drift av anleggsmaskiner i egen gruve og 2018 er første hele driftsår.
  ** I 2019 og 2020 er det kjørt lengre distanse til uttakssted i gruva. Det er også trimmet en god del masser (mer enn normalt) i forbindelse med leveranse til kunder.

  Avfall tonn

  2018201920202021
  Farlig avfall0,600,436,437,10
  Næringsavfall til gjenvinning5,4242,9414,5726,46
  Restavfall1,051,841,070,27

  Utslippsparameter

  krav2018201920202021
  Støy* (LAEq (dBA, dag)5550,540,7 2)50,9 3)
  Nitrogen (gruvevann til fjord, mg/l)16,9514,914,59,0
  Suspendert stoff (SS, gruvevann til fjord, mg/l)50 1)1,85<16,05<1
  THC (C10-C40) (gruvevann til fjord, mg/l)50 1)<0,3<0,20,0310,039

  * Nærmeste nabo.
  1) krav etter kapittel 30 i forurensningsforskirften.
  2) Immisjonsmåling dagtid uten finknuseverk i drift.
  3) Immisjonsmåling dagtid med full drift inklusiv lastin av båt.

 • Eydehavn

  Franzefoss Minerals anlegg på Eydehavn i Arendal produserer først og fremst vassdragskalk, men også kalk- og dolomittprodukter til asfaltindustri, malingfiller og andre. Anleggets plassering på Arendal Havn gir kort vei til de mange kalkdoseringsanleggene som i hovedsak er lokalisert på Agder. Råvarene kalk og dolomitt skipes til Eydehavn fra Ballangen og Verdal, prosesseres på Eydehavn, og transporteres videre ut for pH- justering av elver og innsjøer, eller til industrikunder. Å være lokalisert på Eydehavn bidrar til å minimere fotavtrykket knyttet til transport av kalken.

  Miljømål 2021

  Mål: Samsvarsvurdering miljø i henhold til relevant lovverk og ISO 14001:2015.

  Måloppnåelse: I samsvar og ingen avvik er registrert.

  Mål: Ingen naboklager knyttet til driften av anlegget.

  Måloppnåelse: Ingen naboklager mottatt/registrert.

  Mål: Arrangere minst to nabomøter eller åpen dag.

  Måloppnåelse: Kun gjennomført et nabomøte av smittevernhensyn.

  Mål: Etablere lagerbinge for å ha bedre kontroll på grove kalksteinsfraksjoner som lagres ute. I tillegg planlegges det asfaltering av uteområde for å lette renhold.

  Etablert i henhold til plan. Sikrer et ryddigere utelager med mindre risiko for støvflukt og avrenning.

  Mål: Reduksjon i energibruk pr produserte tonn møllet produkt med 2 %.

  Måloppnåelse: Dette målet vurderes samlet etter fem år, i perioden 2019 til 2023, med etterlevelse av minimum 10% energieffektivitet. Så langt er vi i rute til å nå målet i 2023.

  Miljømål 2022

  1. Samsvarsvurdering miljø i henhold til relevant lovverk og ISO 14001:2015.
  2. Ingen naboklager knyttet til driften av anlegget.
  3. Arrangere minst to nabomøter eller åpen dag.
  4. Redusere CO2 fotavtrykk ved å øke bruk av biodrivstoff til anleggsmaskiner.
  5. Reduksjon i energibruk pr produserte tonn møllet produkt med 2 %.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2021

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  * inkluderer økt inntransport fra båt til lager med egen maskin (tidligere en innleid tjeneste).

  Avfall tonn

  201920202021
  Farlig avfall7,60,220,57
  Næringsavfall til gjenvinning0,8400
  Restavfall1,550,543,56

  Utslippsparameter

  krav201920202021**
  Støy, LpAekv12hdag (dBA) 55 1)<55 54,8 -
  Støy, 60 LAFmax (dBA)*60 1)<60 <60 -
  Støy, LpAekv4hkveld (dBA)*50 1) <50<50 -
  Støy, LpAekv8hnatt (dBA)*45 1) <45 <45 -
  Støv fra mølleanlegg (mg/Nm3)10 1)0,36
  Støv2) (gram/m2)5 2)0,733)3)

  * nærmeste nabo, basert på oppdaterte støykart fra tredjeparts støykonsulent.
  ** Ingen emmisjonsmålinger av støy i 2021.
  1) jamfør gjeldende utslippstillatelse.
  2) gjennomsnitt per måned hos nærmeste nabo.
  3) målingene avsluttet etter ett år (med verdier under grenseverdi).

 • Hole

  Anlegget på Hole leverer pukk og grus til byggevaremarkedet på Toten og i Gjøvikområde. Det produseres mølle-/melprodukter som brukes til jordforbedring i landbruket og til byggevarer i markeder som asfalt og betong.

  Miljømål 2021

  Mål: Ingen naboklager.

  Måloppnåelse: Det er registret to naboklager. Disse er håndtert i bedriftens hendelsessystem, og nødvendige tiltak er gjennomført.

  Mål: Redusere støvutslipp til ytre miljø.

  Måloppnåelse: Målet for 2021 om redusering av støvutslipp er ikke oppnådd. Et år med mye byggeaktivitet har gjort at det har vært utfordrerne i perioder det det har blitt gjort store endringer på eksisterende bygg.

  Målet og tiltak for å redusere støvutslipp videreføres i 2022.

  Mål: Måle og overvåke kWh per tonn i produksjonen og redusere energiforbruk per tonn produsert Målsetningen for 2021 er satt til 2 % reduksjon av den spesifikke energibruken, noe som tilsvarer 0,24 kWh/tonn.

  Måloppnåelse: Dette målet vurderes samlet etter fem år, i perioden 2019 til 2023, med etterlevelse av minimum 10 % energieffektivitet. Så langt er vi i rute til å nå målet i 2023.

  Mål: Redusere tomgangskjøring på hovedmaskiner. Mål om maksimum 30 % tomgang i gjennomsnitt på hovedmaskiner.

  Måloppnåelse: Målet for tomgangskjøring er oppnådd, med snitt på hovedmaskiner for året på 27 % tomgang.

  Mål: Forbedre utnyttelse av råvare – mindre andel av fraksjoner til mellomlager.

  Måloppnåelse: Målet om forbedring av sprenging og finstoff i salver i bruddet. Prosjektet ga resultater og i 2021 reduserte vi ubalansevolum som lå på lager gjennom året 2021.

  Miljømål 2022

  1. Ingen naboklager.
  2. Redusere støvutslipp til ytre miljø.
  3. Måle og overvåke kWh per tonn i produksjonen og redusere energiforbruk per tonn produsert Målsetningen for 2022 er satt til 2 % reduksjon av den spesifikke energibruken, noe som tilsvarer 0,24 kWh/tonn.
  4. Redusere tomgangskjøring på hovedmaskiner. Mål om maksimum 25 % tomgang i gjennomsnitt på hovedmaskiner.
  5. Redusere suspendert stoff i overflatevann ut i Holetjernet.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2021

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  * Høyere forbruk av el og drivstoff som følge av oppføring av ny mølle.

  Avfall tonn

  2018201920202021
  Mineralsk produksjon til lager26536103103815-7477
  Farlig avfall2,8222,163,783,54
  Næringsavfall til gjenvinning10,39177,0813,60590,4
  Restavfall9,227,387,3319,38

  Utslippsparameter

  krav2018201920202021
  Støy, LpAekv12hdag (dBA)55 1)-46,8--
  Støy, 60 LAFmax (dBA)*60 1)-<60--
  Støy, LpAekv4hkveld (dBA)*50 1)<50 <50<50<50
  Støy, LpAekv8hnatt (dBA)*45 1)<45 42,4<45<45
  Støv2) (gram/m2)31,270,860,821,61
  Nitrogen (bruddvann i bekk, mg/l)-4,998,85,73,2
  Suspendert stoff (SS, bruddvann til bekk, mg/l)20 1)83,56<2
  Olje50 mg/l4,90,30,253,9

  * nærmeste nabo, basert på oppdaterte støykart fra tredjeparts støykonsulent.
  1) jamfør gjeldende utslippstillatelse.
  2) gjennomsnitt per måned hos nærmeste nabo.

 • Tromsdalen

  I Tromsdalen ble arbeidet med innføring av energiledelse startet høsten 2018. Dette har vi fortsatt. Vi har nå fått et godt energiovervåkingssystem som hele tiden forteller oss hva vi bruker i strøm per produserte tonn i de forskjellige delinstallasjonene i Tromsdalen. Vi har nå bedre mulighet til å vurdere energibesparende tiltak og effekten av disse.

  Miljømål 2021

  Mål: Det skal i løpet av 2021 registreres minst 15 forbedringsforslag som bedrer ytre miljøet for anlegget.

  Måloppnåelse: Det er registrert 15 forbedringsforslag. Måloppnåelse er oppnådd.

  Mål: Bedre massebalanse. Gjennomføre fem forbedringsforslag knyttet til optimalisering av prosesser: Nedknusning, bruk av stackere, optimalisering med hensyn til håndtering. Redusere mineralsk produksjonsavfall til mellomlager med minst 20 % sammenliknet med året 2020.

  Måloppnåelse: Har ikke gjennomført fem forbedringsforslag knyttet til optimalisering av prosessen. Målet med å minske mineralsk produksjonsavfall med 20 % fra året før er oppnådd med 3000 tonn margin. Delvis måloppnåelse.

  Mål: Ingen naboklager som gjelder utslipp fra anlegget.

  Måloppnåelse: Ingen klager registrert. Måloppnåelse oppnådd

  Mål: Redusere energiforbruk per tonn produsert med 6 % sammenliknet med referanseåret.

  Måloppnåelse: Har redusert med 6 %. Måloppnåelse oppnådd.

  Miljømål 2022

  1. Det skal i løpet av 2022 registreres minst 15 forbedringsforslag som bedrer ytre miljøet for anlegget.
  2. Redusere mineralsk produksjonsavfall til mellomlager med minst 50 % sammenliknet med året 2021.
  3. Ingen naboklager som gjelder utslipp fra anlegget.
  4. Redusere energiforbruk per tonn produsert med 8 % sammenliknet med referanseåret.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2021

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2018201920202021
  Mineralsk produksjonsavfall til mellomlager155 15861 321 17 337 12 190
  Farlig avfall11,043,5215,959,40
  Næringsavfall til gjenvinning36,519,864,998,30
  Restavfall4,728,266,183,97

  Utslippsparameter

  krav2018201920202021
  Støy* (lden (dBA), døgn)5544,8643,8145,0744,07
  Støv* (gram/m2 uttrykt i mg)50,790,620,671,98
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)509,100,220,500,10
  Turbiditet* (bekk fra brudd, FNU) 1)20 --1,715,0
  Nitrogen* (bekk fra brudd, µg/l)-1599129313922219

  * gjennomsnittsverdier gjennom året.
  1) Nytt krav fra 2020.

 • Verdal Havn

  Anlegget Verdal Havn jobber kontinuerlig med reduksjon av støvutslipp, støy, og kartlegging av kilder. Det er stort søkelys på bruk av hendelses-systemet TQM og vedlikeholds systemet View. Det er dialog med naboer, og vi har faste kvartalsvis møter med  NorFraKalk der støv-reduserende tiltak er i fokus.

  default

  Miljømål 2021

  Mål: Gjennomføre kurs i økonomikjøring for å redusere forbruk og tomgangskjøring.

  Måloppnåelse: Dette måtte settes på vent grunnet Coronasituasjonen. Dette videreføres til 2022.

  Mål: Gjennomføre prosjekt som går på endringer av drift på mølla. Tanken med dette er å redusere strømforbruket på mølla med å montere frekvensomformere.

  Måloppnåelse: Dette står som prosjekt i 2022. Dette er noe vi ønsker å få gjennomført så fremt det er mulig med hensyn til leveranse av frekvensomformere.

  Mål: Ta i bruk nytt utlasteranlegg til 0-stoff lasting (lasting generelt). Dette vil ha en svært god effekt med tanke på støving.

  Måloppnåelse: Dette ble tatt i bruk i mars 2021. Dette har vist seg å ha svært god effekt både på støving og nedknusing.

  Mål: Innkjøp av ny primærlaster, en såkalt "hybrid". Vi forventer en reduksjon av diesel på sirka 25 % kontra den lasteren vi har i dag.

  Måloppnåelse: Grunnet problemer med leveranser av enkelte elektriske komponenter, ble denne forsinket og ble levert i januar 2022. Frem til nå viser tallene stor reduksjon på drivstoff-forbruk sammenlignet med den gamle 988 h. Den er “kvikkere" i vendingene noe som gir bedre kapasitet enn den forrige, noe som gir ekstra god effekt på L/tonn.

  Miljømål 2022

  1. Gjennomføre kurs i økonomikjøring for å redusere forbruk og tomgangskjøring.
  2. Gjennomføre prosjekt som går på endringer av drift på mølla. Tanken med dette er å redusere strømforbruket på mølla med å montere frekvensomformere.
  3. Må lagt vannslanger langs hele Kalkkaia for spyling av utstyr og mulighet for fukting av dunger.
  4. Asfaltere/utskifting av asfalt.

  Massebalanse i prosent

  Avfall pr. produserte tonn 2021

  Forbruk drivstoff i liter pr. produserte tonn

  Avfall tonn

  2018201920202021
  Farlig avfall0,004,060,001,59
  Næringsavfall til gjenvinning5,053,552,680,64
  Restavfall2,713,450,646,99

  Verdal Havn har ingen utslippstillatelse. Likevel velger vi å måle både på nedfallsstøv og enkelte oljeprøveanalyser (THC) i utløp til havnebasseng. I forhold til støyeksponering vurderes det som ikke relevant å måle i forhold til nærmeste nabo da Verdal Havn ligger ytterst på regulert industriområde. Det er ingen naboer (i lovkravsforstand) i umiddelbar nærhet. Vi rapporterer derfor ikke disse tallene i miljørapporten.

  Utslippsparameter

  krav2018201920202021
  Støv* (gram/m2 uttrykt i mg)-11,9 1)9,36 1)12,31 1)44,14 1)
  Olje fra vaskeplass i overløp (mg/l)-0,100,790,75

  * gjennomsnittsverdier gjennom året.
  1) Felles målepunkt med NorFraKalk.

 • Hylla

  På anlegget Hylla i Inderøy kommune er hovedvirksomheten produksjon av brentkalk. Kalkstein transporteres ned fra vårt anlegg i Tromsdalen. Den blir brent i en to-sjakts Maerzovn med total produksjonskapasitet på om lag 65.000 tonn brentkalk per år. Anlegget produserer også hydratkalk som er et produkt som også brukes til miljøformål, blant annet røykgassrensing og vannbehandling.

  Miljømål 2021

  Mål: Gjennomføre minst tre konkrete tiltak for å redusere støvutslipp.

  Måloppnåelse: Det er innkjøpt ny type måleprobe for detektering av støv fra hydratfilteret. Tiltak for å sikre stabil drift/kvalitet fører til mindre produksjon av deponiprodukt. Mindre støvbelastning. Etablering av nytt nivå i deponi. Mindre fallhøyde og tipping mer i ly for vind.

  Mål: Gjennomføre minst tre konkrete tiltak for å redusere bruk av energi.

  Måloppnåelse: Utbytting av temperaturmålere på ovnen. Ny type pyrometer. Fører til mer stabil drift av ovnen. Montering av mengdemåler etter samtlige oljepumper på ovnen. Jevnere tilførsel av olje fører til jevnere og høyere kvalitet. Reduserer faren for sammenbrenning dårlig kvalitet, mindre deponering. Overgang til el-bil fra dieselbil på mekanisk verksted.

  Mål: Gjennomføre minst tre konkrete tiltak for å redusere støyutslipp.

  Måloppnåelse: Det er hengt opp støygardin mellom steinsilo 6 og 7. Innmatingslomme i toppen av ovnen er kledd med isolerte sandwichplater. Bruk av lastebil i større utstrekning, istedenfor hjullaster for transport av avsikt til deponi.

  Miljømål 2022

  1. Støy: Gjennomføre 3 tiltak i løpet av året.
  2. Energi: 3 konkrete mål for reduksjon av energibruk.
  3. Estetikk: Fjerning av gammel installasjon på minimum 3 forskjellige områder på anlegget

  Ressursutnyttelse råvare

  Avfall pr. produserte tonn 2021

  Forbruk spillolje/produsert produkt (tonn)

  Utslipp av CO2/produsert produkt (tonn)

  Avfall tonn

  2018201920202021
  Mineralsk produksjonsavfall til eget deponi2273,82 887 23563556
  Avsikt3552356735393982
  Farlig avfall3,07969,30,4
  Næringsavfall til gjenvinning27,969 41,65,0
  Restavfall6,051,051111,08,3

  Utslippsparameter

  krav2018201920202021
  Støy, LAEq (dBA) dag*555153 51,250,7
  Støy, LAEq (dBA) kveld*50515151,250,7
  Støy, LAEq (dBA) natt*5049,949 49,250,3
  Støv** Hylla vel friareal (gram/m2)5 ---0,19
  Støv** Steinstad (gram/m2)50,210,25 0,280,90
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)50,300,700,290,09

  * nærmeste nabo (nytt målested ved friareal Hylla Vel) fra 2021.
  ** gjennomsnittsverdier gjennom året.

  Utslipp til luft, konsentrasjoner i avgass (ovn)

  Komponent (kons. normalisert til 10% O2)Krav, M.dir.2018201920202021
  Støv (ovnsfilter), mg/Nm33012,68,29,29,2
  NOx, mg/Nm380057,957,657,655,5
  HCl, mg/Nm3101,30,80,80,9
  HF, mg/Nm310,180,030,10,1
  SO2, mg/Nm35029,114,815,122,9
  Cd, mg/Nm3
  Tl, mg/Nm3 (Ʃ) 0,05 0,00003 0,00002 0,00004 0,00003
  As, mg/Nm3
  Cr, mg/Nm3
  Co, mg/Nm3
  Cu, mg/Nm3
  Mn, mg/Nm3
  Ni, mg/Nm3
  Pb, mg/Nm3
  Sb, mg/Nm3
  V, mg/Nm3
  (Ʃ) 0.5 0,0349 0,0067 0,0056 0,0045
  Hg, mg/Nm30,050,00190,00740,00470,0026
  TOC, mg/Nm3104,592,602,782,99
  Dioxiner, ng/Nm30,10,00600,01000,00400,0054
  Støv (hydratanlegg), mg/Nm3509,43,423,46,8
  Støv (FI-01), mg/Nm3509,823,0412,71,3
  Støv (M-05), mg/Nm3507,10,72,30,8

  Utslipp til luft, samlede utslippsmengder avgass (ovn)

  KomponentKrav, M.dir.2018201920202021
  CO2, tonn/år (kvotepliktig)-53182565866097658231
 • Transport

  Transportavdelingen har hatt en strategi på å redusere antall kjøretøy med piggdekk. Vi benytter dessuten dekk med lavere rullemotstand som igjen bidrar til lavere drivstofforbruk og er støy- og støvbegrensende. Det er fortløpende utskifting av gummilister på påbygg til biler og hengere for å redusere støy til omgivelsene langs kjørerutene.

  Miljømål 2021

  Mål: Overdekning/kapell på 40 % av bilparken i løpet av 2021.

  Måloppnåelse: Målet er nådd i 2021. 58 % av hengerne har kapell og 46 % av bilene har kapell.

  Mål: Forbedre drivstoff forbruk med 3,0 % - mål snitt 4,89 l/m.

  Måloppnåelse: Forbruket for 2021 endte på 4,79 l/m og er 0,1 l/m bedre en målsetting.

  Mål: Fokus på fortsatt reduksjon av tomgangskjøring – mål 8 %.

  Måloppnåelse: Mål nådd - resultat 7,78 %

  Miljømål 2022

  1. Forbedre drivstoff forbruk med 3,0 % - mål snitt 4,75 l/m.
  2. Gjennomføre kurs i økonomikjøring for å redusere forbruk og tomgangskjøring.
  3. Teste ut minst ett kjøretøy med alternativt drivstoff.

  Kilo CO2 utslipp per tonn transportert

  Transport

  2018201920202021
  Dieselforbruk (liter) 577 351 530 143558 362611 846
  Antall kjørte km. totalt 1 137 709 1 057 0201 111 1581 275 476
  Totalt antall tonn transportert 1 206 758 1 122 3501 200 7381 369 141
 • NorFraKalk

  NorFraKalk skal forsyne samfunnet og markedet med høykvalitets kalkprodukter produsert på en bærekraftig måte med lavest mulig påvirkning på miljøet. NorFraKalk vil som en del av Franzefoss Minerals og deres miljø- og energipolicy, jobbe systematisk med mål og tiltak for å redusere vårt fotavtrykk av vår produksjon og bidra i det grønne skiftet med lavutslippsprodukter.

  Miljømål 2021

  Mål: Ingen berettigede naboklager på grunn av støv.

  Måloppnåelse: Ingen naboklager som følge av støv fra vårt anlegg.

  Mål: Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for farlig avfall.

  Måloppnåelse: En litt større oppgang i 2021 pga tankrenhold, men mot gjennomsnittet siste 5 år har vi fortsatt reduksjon.

  Mål: Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for restavfall.

  Måloppnåelse: En liten oppgang i 2021, men mot gjennomsnittet har vi fortsatt reduksjon.

  Mål: Innen 2024 skal minst 40 % av vårt drivstofforbruk for kjøretøy være erstattet med fornybar energi.

  Måloppnåelse: Det er gjort alle nødvendige forberedelser for gjennomføring av overgang til biodiesel for alle anleggsmaskiner.

  Mål: Redusere tomgangskjøring av mottaket for stein med ytterlige 10 % mot 2020.

  Måloppnåelse: For 2020 var tomgangskjøringen av anlegget på 62 %. I 2021 kom vi ned til 52 %.

  Miljømål 2022

  1. Ingen berettigede naboklager på grunn av støv.
  2. Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for farlig avfall.
  3. Reduksjon på 5 % i forhold til gjennomsnittet siste 5 år for restavfall.
  4. Innen 2024 skal minst 40 % av vårt drivstofforbruk for kjøretøy være erstattet med fornybar energi.
  5. Fortsette å redusere tomgangskjøring av mottaket for stein med 10 % mot oppnåelsen 2020.

  Ressursutnyttelse råvare

  Avfall pr. produserte tonn 2021

  Forbruk spillolje/produsert produkt (tonn)

  Utslipp av CO2/produsert produkt (tonn)

  Avfall tonn

  2018201920202021
  Mineralsk produksjonsavfall til eget deponi1772281347575245
  Farlig avfall327115
  Næringsavfall til gjenvinning8799
  Restavfall4141210

  Utslippsparameter

  krav2018201920202021
  Støy* LAEq (dBA, dag)5043,139,439,940,9
  Støy*, LAEq (dBA) kveld 45--<39,9<40,9
  Støy*, LAEq (dBA) natt 45<43,1<39,4<39,9<40,9
  Støy deponi, LAEq (dBA) dag 5039,443,446,346,4
  Punktstøv fra omlasterpunkt/filter anlegg (kg/år)160607710957
  Olje fra oljeavskiller (mg/l)100,10,20,090,09

  * nærmeste nabo.

  Utslipp til luft, konsentrasjoner i avgass (ovn)

  Komponent, (kons. normalisert til 10% O2)Krav, M.dir.2018201920202021
  Støv, mg/Nm3152,00,90,90,3
  CO, mg/Nm330042,144,021,715,9
  NOx, mg/Nm325051,852,948,953,7
  HCl, mg/Nm340,82,40,10,1
  HF, mg/Nm310,20,10,00,0
  SO2, mg/Nm3103,61,26,54,0
  Cd, µg/Nm3
  Tl, µg/Nm3 (S) 20 0,0230,0150,0170,021
  As, µg/Nm3
  Cr, µg/Nm3
  Co, µg/Nm3
  Cu, µg/Nm3
  Mn, µg/Nm3
  Ni, µg/Nm3
  Pb, µg/Nm3
  Sb, µg/Nm3
  V, µg/Nm3(S) 200 20,05 5,00 2,50 2,10
  Hg, µg/Nm3405,5545,52,4
  TOC, mg/Nm3104,23,11,662,4
  Dioxiner, ng/Nm30,10,020,298 1)0,0040,01

  Utslipp til luft, samlede utslippsmengder avgass (ovn)

  KomponentKrav, M.dir.2018201920202021
  Støv, tonn/år40,60,30,30,1
  CO, tonn/år11012,814,67,25,5
  NOx, tonn/år11015,817,516,218,7
  HCl, kg/år900232,1794,339,838,3
  HF, kg/år18067,223,20,310,5
  SO2, tonn/år2,31,10,42,11,4
  TOC, tonn/år2,31,31,00,60,8
  Sum Cd, Tl, kg/år4,50,0070,0050,0060,008
  Sum andre tungmetaller, kg/år456,41,70,80,7
  Hg, kg/år61,81,31,80,9
  Dioxin, mg/år156,599,4 1)1,24,4
  CO2, tonn/år (kvotepliktig)-154686146175132471156083

  1) Gir kunstige høye utslipp da målinger ble foretatt av tredjepart i røykgass med forhøyet innhold av HCL. Forholdet er avviksbehandlet og kommunisert Miljødirektoratet.

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
 • Hidden
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.