Hopp til hovedinnhold
Logo – Franzefoss Minerals
Søk

Vårt samfunnsansvar

Vårt omdømme – vårt ansvar! Samfunnet vil til enhver tid måle oss og dømme oss ut fra hvor gode vi er til å ta vare på våre ansatte, miljøet rundt oss og de ressursene vi forvalter.

Vår mulighet til å innfri forventningene knyttet til oss, avhenger av vår evne til å etablere god og kontinuerlig dialog med berørte samfunnsgrupper rundt oss.

Vårt viktigste samfunnsansvar er å SKAPE og FORVALTE sikre og økonomisk trygge arbeidsplasser.

Helse, miljø og sikkerhet

Vårt overordnede mål er at alle våre ansatte skal komme hele og friske hjem hver dag. Sikkerhet i produksjonen er vårt viktigste fokusområde. Vi kan aldri akseptere at våre ansatte utsettes for skade i en arbeidssituasjon. Helsen og sikkerheten til medarbeiderne våre er et viktig kriterium for at vi skal lykkes i å nå våre øvrige mål.

Samtidig har våre ansatte et ansvar for å vise respekt for sikkerhetsregler og påbud om riktig bruk av verneutstyr, og til enhver tid å vurdere egen sikkerhet i forhold til sine egne arbeidsoppgaver.

Vi jobber hver dag for å skape et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Relatert til storsamfunnets økende fokus på sykefravær, jobber vi med forebyggende tiltak og tilrettelegging for at våre ansatte skal oppleve at de blir ivaretatt også i vanskelige livssituasjoner.

Vårt miljøansvar

Som bergverksbedrift har vi et særskilt ansvar for å bidra til bærekraftige produksjonsløsninger. En bærekraftig utvikling er derfor et av våre overordnede mål.

Vårt overordnete mål er at vi som bergverksbedrift skal legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling innebærer:

 • At vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar.
 • At et uttak av naturen skal:
  – være akseptert av samfunnet
  – gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning
  – også sikre senere bruk av det berørte området
  – gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket
  – medføre ansvar for kartlegging og utvikling av fremtidige ressurspotensialer

Vi er som bedrift og bransje storforbrukere av ikke-fornybare ressurser. Vår samfunnsoppgave er å forsyne samfunnet med kritiske mineralske råvarer som vi i et moderne samfunn har gjort oss avhengig av. Vårt moderne samfunn er basert på bruk av mange industrimineraler.

Kalk og dolomittprodukter er viktige produkter som med positive miljøeffekter inngår i en rekke prosesser. Å fremstille disse miljøproduktene medfører uttak av ikke fornybare ressurser og prosessering med både energiforbruk og fare for utslipp mot våre omgivelser.

Ressursforvaltning

Vi er avhengig av tett og god kommunikasjon med de lokalsamfunnene vi til enhver tid er til stede i. For å ivareta en optimal miljø- og verdiskapende drift på våre ressurser er vi avhengig av å tenke i 100-årsperspektiver i planleggingen vår. For å lykkes med dette er vi avhengig av kompetent og langsiktig ressursforvaltning fra samfunnet.

Miljøstyring

Vår drift og dermed vår påvirkning på det ytre miljø er regulert gjennom tillatelser fra myndighetene eller gjennom lover og forskrifter.

Gjennom vår internkontroll følger vi regelmessig opp de utslipp vi har til omgivelsene i form av utslipp til vann, støv, støy og rystelser for å verifisere at de er innenfor de rammer som er satt til vår virksomhet. Ved behov gjennomfører vi tiltak for å overholde kravene eller for å minske ulemper for våre omgivelser.

Samtlige av våre virksomheter er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

Se vår miljørapport

Kalk er ansett som naturens eget rensemiddel. Som produsent av kalk har vi et stort ansvar for å belaste minst mulig natur og lokalsamfunn. I rapporten har vi valgt å fokusere våre produksjonsselskaper og deres miljøprestasjoner.

Samfunnsengasjement

Vi bestreber oss på å skape positive ringvirkninger for verdiskapning for underleverandører og næringsvirksomhet i de lokalsamfunnene vi har virksomhet.

Vi har en lang historie. Mye ny virksomhet har kommet til gjennom årene og noe er etter hvert skilt ut igjen. I over 90 år har vi bestrebet oss på å være samfunnets beste valg.

Som bergverksbedrift er vi en typisk distriktsnæring. Vi bestreber oss på å skape positive ringvirkninger for verdiskapning for underleverandører og næringsvirksomhet i de lokalsamfunn vi har virksomhet.Vi utøver vårt samfunnsansvar ved at:

Vi utøver vårt samfunnsansvar ved at:

 • Vår virksomhet ikke medfører fare for liv og helse
 • De ansatte har trygghet for seg og sine familier
 • Eiere, ledelse og medarbeidere er redelige, ansvarlige, langsiktige og ambisiøse i sitt virke
 • Vår virksomhet skaper verdier for kunden, samfunnet og oss selv
 • Vi skal ha et miljøregnskap for hver av våre produktgrupper
 • Våre virksomheter skal påføre omgivelsene minst mulig belastning innenfor gitte tillatte rammer
 • Vi stiller krav til våre leverandørers energioptimalisering og miljøfokus
 • Vi tar initiativ til omstilling og dialog med interessenter for å tilpasse oss endringer i omverdenen.

Geologiens Dag og skolebesøk

Geologiens Dag er et stort, landsomfattende arrangement der folk flest skal få oppleve hva geologi er. Vi arrangerer åpen dag på flere av våre anlegg der naboer og andre interesserte kan komme og se hva kalk og dolomitt er. Her får de en innføring i hva våre produkter blir brukt til.

I forbindelse med Geologiens Dag arrangeres det også besøk for skoleklasser fra lokalmiljøet. Her får de både en omvisning på produksjonsanlegg og en innføring i hva kalk og dolomitt er og hva den brukes til.

Den kulturelle skolesekken

Gjennom den kulturelle skolesekken og en egen kalkdag får skoleelever lære om kalk.

I flere hundre år har kalkbrenning vært en viktig næring i Asker og Bærum. Akershus festning, slottet og en rekke andre monumentale bygg i Oslo har sin mørtel basert på denne kalken.

Med dette som bakgrunn har Asker Museum, Asker og Bærum historielag, en rekke frivillige og vi etablert en kalkdag for alle åttendeklassinger i Asker og Bærum. I løpet av fire uker, fordelt på høst og vår, får elevene lære om kalk. De får høre historisk og geologisk forelesning og gjøre praktiske øvelser som brenning av kalk i egen kalkovn, lage mørtel og mure, lage kosttilskuddstabletter av kalk, nøytralisere vann og forsøke seg på kalkmalerier.

Kalkmølla Kulturstasjon

Målet med kulturstasjonen er å skape en levende kammermusikkarena der musikkopplevelsen står i sentrum.

Stiftelsen Kalkmølla Kulturstasjon startet sin kulturvirksomhet høsten 2006. Målet med kulturstasjonen er å skape en levende kammermusikkarena der musikkopplevelsen står i sentrum. Programmene vil spenne fra kammerkonserter til jazzkonserter. Vi ønsker å vise et mangfold av stilarter og en blanding av meget kjente utøvere til mer unge og ukjente musikere. Lokalet er perfekt for gode stemningsfulle konserter der publikum sitter nær hverandre og nær utøverne – til stor gjensidig glede.

Kalkmølla Kulturstasjon leies også ut som selskapslokale. Les mer om stedet på hjemmesiden: www.kulturstasjonen.no

 

Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.